Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 23 april 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de stand van zaken van de voorbereiding van de subsidieaanvraag.
  2. Voor 1 mei 2024 een subsidieaanvraag in te dienen, volgend op bestuurlijke afspraken in het BO MIRT november 2022 en BO Leefomgeving juni 2023 in het kader van tijdelijke regeling specifieke uitkering mobiliteitspakketten ten behoeve van woningbouw.
  3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet met een beroep op de economische en financiele belangen van de gemeente Zwolle (artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid) geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlagen 2 en 3 van deze beslisnota tot en met 2035.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het advies van de Adviescommissie Cultuur over te nemen en subsidie te verlenen aan Stichting Krijt, Stichting De Makkers, Stichting Millennium Jazz Orchestra en Stichting Kunstplatform L/NK.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Het advies van de adviescommissie cultuur over te nemen en subsidie te verlenen aan Stichting Woelwater.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het voorliggende ‘Regionaal uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving milieutaken Omgevingsdienst IJsselland 2024’ vast te stellen.
  2. Het ‘Uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 2019 – 2021 (taken Omgevingsdienst IJsselland)’, vastgesteld op 13 november 2018, in te trekken.
  3. De ‘Beleidsregel Handhavingsstrategie Omgevingsrecht gemeente Zwolle, taken Omgevingsdienst’ vast te stellen.
  4. Het regionaal uniform beleid en de handhavingsstrategie taken omgevingsdienst met bijgaande raadsbrief ter informatie aan de raad aan te bieden.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het rapport 'Waarde(n)volle Digitale Transitie' – en daarmee de vijf richtinggevende principes zoals geformuleerd tijdens de werksessie van 14 november 2023 – vast te stellen.
  2. in te stemmen met bijgevoegde raadsbrief.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Dobbe aan het Water overeengekomen tussen de gemeente Zwolle en LenR Zwartewaterallee B.V. met Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV als ontwikkelende partij
  2. Op grond van artikel 87 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 (sub b: de economische of financiele belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen) van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 1, de samenwerkingsovereenkomst inclusief bijlagen.
  3. De geheimhouding op te leggen tot onherroepelijkheid van het omgevingsplan.


  De burgemeester besluit:

  1. De ambtelijk opdrachtgever, B. van Bregt te machtigen de samenwerkingsovereenkomst Dobbe aan het Water tussen de gemeente Zwolle en LenR Zwartewaterallee B.V. met Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV als ontwikkelende partij te ondertekenen.

  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. op het industrieterrein Hessenpoort voor fase 3 de volgende namen vast te stellen: Waldeckstraat
  en Solmsstraat en toe te kennen;
  2. om de loop van de Mindenstraat, Bentheimstraat, Holsteinstraat en Bohemenstraat te
  wijzigen;
  3. om het fietspad gelegen tussen de Nieuwleusenerdijk en de Bentheimstraat te vernoemen naar Holsteinpad;
  4. de loop van de genoemde straten nader vast te stellen volgens bijgevoegde tekening.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. de subsidieoproep sport, bewegen en sociale ongelijkheid mede te ondertekenen



  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Van Willigen te machtigen om de subsidieaanvraag namens gemeente Zwolle mede te ondertekenen


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen het Treasurystatuut 2024 vast te stellen
  2. Het Uitvoeringsbesluit-Treasury 2024 vast te stellen onder voorwaarde dat de raad instemt met het Treasurystatuut 2024
  3. Te bepalen dat het Uitvoeringsbesluit-Treasury 2024, ter toelichting bij het onder "1" bedoelde raadsvoorstel wordt gevoegd.


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De Subsidieregeling voor en door studenten Zwolle 2024 en het bijbehorende Plafondbesluit vast te stellen conform bijlage 1 en 2;


  Conform

 11. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. in te stemmen met de aanpassing van de bestuursovereenkomst
  2. de brief met het besluit aan het COA te versturen


  De burgemeester besluit:
  1. De allonge voor de bestuursovereenkomst te ondertekenen
  2. De brief aan het COA te ondertekenen


  Conform

 12. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Kennis te nemen van de rapportage dienstverlening 2023.


  Conform

 13. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst voor de Woonunits naast de Herberg
  2 Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1. lid 2 sub b (het economisch of financieel belang van de gemeente Zwolle) van de Woo geheimhouding op te leggen ten aanzien van deze collegebeslisnota.
  3 Deze geheimhouding op te leggen tot 6 maanden na besluitvorming, wetende 24 april 2024



  De burgemeester besluit:
  1 De betrokken Ambtelijk opdrachtgever, B.H. van Bregt, volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst voor Woonunits naast de Herberg.


  Conform