Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 2 juli 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de brieven van Dura Vermeer (bijlage 3)
  2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet met een beroep op het economisch of financiele belang van de gemeente, zoals genoemd in artikel 5.1 lid 2 sub b van de WOO, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 1, 2 en 3 tot en met 31-12-2029 of zoveel eerder als de oplevering van de openbare ruimte is afgrond.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Eenmalig een financiele bijdrage te verlenen ad 15.000 euro als Gaststad Zwolle vanuit Regio Zwolle ten behoeve van de organisatie van de uitreiking van de Koning Willem I prijs en dit te dekken uit de concernpost onvoorziene uitgaven 2024


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening G40 2023 en het Jaarverslag G40 2023;
  2. Kennis te nemen van de goedkeurende verklaring van de Kascontrolecommissie;
  3. In te stemmen met de financiële verantwoording over 2023 en de jaarrekening 2023 vast te stellen;
  4. In te stemmen met het voorstel om van het positieve exploitatieresultaat over 2023 van € 127.819 te restitueren aan alle G40-steden die voor 2023 contributie hebben betaald en deze te verrekenen met de contributie voor 2024


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:

  1. Het Jaarverslag FG 2023 – verslag voor college van B&W.

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. kennis te nemen van de evaluatie van het jongerenplatform;
  2. in te stemmen met het voortzetten van het jongerenplatform tot en met 2026;
  3 . de raad te informeren over de evaluatie van het jongerenplatform en het voortzetten van het jongerenplatform tot en met 2026;
  4. de raad te informeren over de voorgestelde wijze van afdoening van toezegging 778: Onderzoek jongeren (buurt voor buurt);
  5. de raad te informeren over de voorgestelde wijze van afdoening van toezegging 867: Informatienota aan raad over jongerenparticipatie;
  6. de raad te informeren over de voorgestelde wijze van afdoening van toezegging 870: Informatienota aan raad over vrijetijdsbestedingen jongeren waarin beide aspecten uit motie 24 aan de orde komen.
  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het plan van aanpak voor de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad.
  2. Kennis te nemen van de voorgestelde wijze van afdoening van motie M5-1 participatie parkeerstrategie.
  3. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief.


  Conform

 7. In de grotere steden, ook in Zwolle, zijn veel koop- en huurwoningen onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (hierna VvE). VvE’s komen bij het verduurzamen diverse belemmeringen tegen, waar eigenaren van eengezinswoningen in mindere mate mee te maken hebben. Ministerie en gemeenten werken nauw samen om de belemmeringen die VvE’s ervaren bij de verduurzaming in beeld te brengen en aan te pakken. Hiertoe zijn samenwerkingsafspraken opgesteld. Deze is in G40 verband besproken en besloten is de afspraken ook als G40 te ondersteunen. Deze beslisnota leidt er toe dat de gemeente Zwolle mede ondertekent.

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De samenwerkingsafspraken tussen Rijksoverheid en de G40 gemeenten met als doel het versnellen van de verduurzaming van woningen in Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) te ondertekenen.


  De burgemeester besluit:
  2. Wethouder Spaans te mandateren tot het ondertekenen van de samenwerkingsafspraken.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. De wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RSJ IJsselland vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad met het voorstel.
  2. Dit besluit bekend te maken in het Gemeenteblad via bijgevoegde bijlage.

  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met het beeindigen van het lidmaatschap van:


  - mevrouw I. de Vries, per 1 juli 2024
  - mevrouw M. Koetsheid, per 1 juli 2024
  - mevrouw A. Kraeima, per 1 juli 2024
  - mevrouw D. van Gijssel - van der Vegt, per 1 augustus 2024


  Conform