Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 16 april 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  • Akkoord te gaan met de uitvraag voor een wingfoilschool bij de Milligerplas op basis van loting, waarna de winnende partij de benodigde tijdelijke schaarse omgevingsvergunningen aan zal vragen voor een periode van 5 jaar.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  • tot het vaststellen van de Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Zwolle - Gemeente Kampen - Stichting overO

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:

  • Met ingang van 9 juli 2024 voor de duur van drie jaar tot herbenoeming over te gaan van de heer S.G. van Hoogmoed als voorzitter, de heer mr. S.A.G.H. Butink RT als lid en de heer P. van de Streek AA/FB als plaatsvervangend lid van de adviescommissie, belast met advisering over aanvragen om nadeelcompensatie.

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. bijstandsgerechtigden met ingang van 1 juli 2024 toe te staan met behoud van periodieke uitkering voor maximaal 6 maanden samen te wonen.
  2. in te stemmen met bijgaande raadsbrief over de overbruggingsperiode samenwonen in Zwolle

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. in te stemmen met het maken van programmeringsafspraken;
  2. in te stemmen met de voorgestelde concept programmeringsafspraken en deze op 16 april te ondertekenen met als voorbehoud bekrachtiging van de raad;
  3. in te stemmen met voorliggend raadsvoorstel.


  Gewijzigd akkoord

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van;

  1. de uitgevoerde locatiestudie stadsrand hub Noord en de daaruit volgende voorkeurslocatie naast het districtskantoor van rijkswaterstaat langs de corridor A28-Noord tot nader haalbaarheidsonderzoek anders doet vermoeden.
  2. het verder uitzetten van een haalbaarheidsonderzoek als volgende stap in de verkenning naar de stadsrandhub Hessenpoort. 
  3. de intentie het bijgevoegde convenant ‘Ontwikkeling regionale mobiliteitshubs Overijssel’ te ondertekenen zodra het haalbaarheidsonderzoek positief afgerond is.
   Conform
 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:

  • de resultaten van de zelfevaluatie BRP en RNI en deze aan te bieden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de Minister van BZK.

  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het onderzoeken van de mogelijkheid om tijdelijke flexwoningen te realiseren op de kavel Zwartewaterallee 4 in combinatie met een (kleinere) ICT-factory;
  2. Ten behoeve van deze invulling (ruimtelijke) randvoorwaarden op te stellen.


  Conform