Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 27 februari 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en woningstichting Openbaar Belang met betrekking tot de ontwikkeling van 42 flexwoningen op de locatie campus Windesheim;
  2. in te stemmen met de publicatie en de zakelijke beschrijving;
  3. initiatiefnemer ontheffing te verlenen van de aanvullende waterbergingsopgave;
  4. op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1, lid 2, sub b (economische en financiele belangen van andere publiekrechtelijke lichamen) van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van de anterieure overeenkomst met bijlagen.

  De burgemeester besluit:

  1. Wethouder D.S. de Jong te machtigen om de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Openbaar Belang te ondertekenen.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met deelname van Zwolle aan het Europese Interreg North Sea Region project DISCO
  2. In het DISCO project de rol van Lead Partner te vervullen
  3. Als Lead Partner uiterlijk 8 maart 2024 een subsidieaanvraag in de vorm van een Full Proposal in te dienen bij het secretariaat van de Interreg North Sea Region
  4. De bevoegdheid om een subsidieaanvraag ( in de vorm van een Full Proposal ) in te dienen bij het secretariaat van de Interreg North Sea Region te mandateren aan het afdelingshoofd Ruimte en Economie van de gemeente Zwolle (Authorized Signatory)
  5. In te stemmen met de ondertekening van een Letter of Intent waarin de financiële bijdrage van de gemeente Zwolle van € 242.940,- (exclusief “shared costs”) in het project wordt toegezegd
  6. De financiële bijdrage van gemeente Zwolle van € 266.510,- (incl. shared costs) te dekken uit: Structurele middelen Klimaatadaptatie € 132.510,- Structurele middelen Openbaar Groen € 58.000,- Structurele middelen Informatievoorziening € 32.000,- Structurele middelen Bedrijfsvoering € 21.000,- Incidentele middelen Dieze € 21.000,-.


  De burgemeester besluit:
  1. Volmacht te verlenen aan wethouder A. Spaans om de Letter of Intent namens de gemeente Zwolle te ondertekenen en deze aan te wijzen als Legal Representative.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de intentieovereenkomst tussen de Gemeente Zwolle, De Staat der Nederlanden (hierna: Rijksvastgoedbedrijf of RVB , Hanzepark Zwolle B.V. (hierna: Hanzepark), Trebbe/ Dura Vermeer (hierna: Gildenhof Zwolle VOF), allen gezamenlijk ook wel te noemen: Partijen en/of Eigenarencoalitie
  2 In te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Onder artikel 2.10 van de APV van Zwolle: “Het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte in strijd met de publieke functie ervan” ook laadkabels en aanverwante zaken te laten vallen, waarmee benadrukt wordt dat het opladen van een auto via de openbare ruimte via private stroom niet gewenst is en niet is toegestaan.
  2. Via bijgevoegde informatienota toezegging ID 728 “De wethouder deelt de bevindingen van de pilots rondom laadpalen/laadsnoeren uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 met de raad. Daarbij wordt ook ingegaan op de mogelijkheden voor particulier eigendom van de laadpalen” af te doen.


  Gewijzigd akkoord

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het bedrag van € 125.000 exclusief BTW, door de gemeente Zwolle in juni 2023 van de provincie ontvangen bij de oplevering van twee spoor/fietstunnels nabij de Hessenweg, ter beschikking te stellen in de vorm van een incidentele subsidie aan museum De Fundatie ter realisering van enkele muurschilderingen in / bij deze tunnels in het kader van het landelijke project Museum Murals en in de subsidievoorwaarden op te nemen dat de bestemming van dit bedrag gecombineerd dient te worden met de bestemming van een bijdrage van € 28.000,--, die museum De Fundatie ontvangt van de Vriendenloterij in het kader van het project Museum Murals ter realisering van een mural-project


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling SSC-ONS per 1 mei 2024, onder de voorwaarde dat de gemeenteraad daarvoor toestemming geeft;
  2. De Gemeenschappelijke Regeling SSC-ONS ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
  3. Kennis te nemen van het toetredingsverzoek van de gemeente Ommen tot de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SSC-ONS;
  4. In te stemmen met toetreding van gemeente Ommen tot de Gemeenschappelijke Regeling SSC-ONS per 1 mei 2024, na instemming van de gemeenteraad;


  Gewijzigd akkoord