Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

donderdag 1 februari 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  in te stemmen met de indiening van de CEF subsidieaanvraag door de Port of Zwolle als penvoerder


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met het procesvoorstel Bereikbaarheidsagenda Binnenstad;
  2. Het uitwerkingsvoorstel over het onderwerp parkeren uit het themacollege autoluwe binnenstad integraal onderdeel te maken van de voorbereidingsfase van de Bereikbaarheidsagenda Binnenstad;


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het afwegingskader ‘kleinschalige leisure op bedrijventerreinen 2015’ in te trekken


  Gewijzigd akkoord

 4. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met het raadsvoorstel pilot slim parkeren Oosterenk.
  2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b (economische of financiele belangen van de gemeente) van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van de intentieovereenkomsten in bijlagen 1 tot en met 3.  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Rots te machtigen om de intentieovereenkomsten in bijlagen 1 tot en met 3 bij deze beslisnota te ondertekenen.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:


  1. Het document Richtinggevende Uitspraken voor Stadsbroek en IJsselvizier vaststellen en deze middels het raadsvoorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. De raad voor te stellen om vervolg te geven aan twee gebiedsprocessen, waarbij de Richtinggevende Uitspraken als kader dienen voor de vervolguitwerking en daarvoor twee aparte startnotities aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.


  Gewijzigd akkoord

 6. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst flexwonen;
  2. In te stemmen met deelname aan de financiële herplaatsingsgarantie op verzoek van Openbaar Belang;
  3. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b (economische of financiele belangen van andere publiekrechtelijke lichamen) van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van de samenwerkingsovereenkomst met bijlagen.  De burgemeester besluit om:
  1. Wethouder D. de Jong te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Het openstellingstellingsbesluit Activiteitenregeling Schoon Zwolle, conform bijlage, vast te stellen.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Het openstellings- en plafondbesluit paragraaf 3 van de Subsidieregeling cultuur Zwolle 2023, conform bijlage, vast te stellen.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief met de reactie op motie (M-29) over ‘De Rechtvaardige Straat’ ingediend door de fracties van ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, Swollwacht, GroenLinks, D66, CDA, Volt, VVD en SP  De burgemeester besluit:
  1 Wethouder Spaans te machtigen om het manifest 'De Rechtvaardige Straat' te ondertekenen.


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met het voordragen van het deelgebied Noordereiland, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noorderkwartier, voor de zesde tranche van de regeling Woningbouwimpuls ten behoeve van de bouw van 216 woningen.
  2. In te stemmen met het inzetten van de stille reserve van € 2,14 mln. voor de dekking van het gemeentelijk deel van het publieke tekort, onder voorbehoud van toekenning van de subsidie door het Ministerie van BZK en onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad.


  Conform

 11. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  De opgeleverde woningen in Zwolle in 2023.


  Conform