Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 9 april 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de aanbesteding van de reclamemast-locatie op de Hessenpoort en een andere (nieuwe) reclamemast-locatie langs de A28 ter vervanging van de mast bij de IJsselhallen.
  2. In te stemmen met de inhoud van bijgaande informatiebrief voor de raad.


  De Burgemeester besluit:


  1. Volmacht te verlenen aan de wethouder Economie om na aanbesteding het contract voor de exploitatie van de reclamemasten namens de gemeente Zwolle te ondertekenen.


  Gewijzigd akkoord

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 het Mandaatbesluit aan te passen en de bevoegdheden zoals vermeld in bijgaand overzicht te mandateren aan de algemeen directeur met de bevoegdheid tot ondermandaat met terugwerkende kracht tot 1 april 2024.;


  De burgemeester besluit:
  1. het Mandaatbesluit aan te passen en de bevoegdheden zoals vermeld in bijgaand overzicht te mandateren aan de algemeen directeur met de bevoegdheid tot ondermandaat met terugwerkende kracht tot 1 april 2024.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit;
  1 Het aanwijzingsbesluit toezichthouders Afdeling Fysieke Leefomgeving Gemeente Zwolle 2024 in te trekken.;
  2 De ambtenaren als genoemd in het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Ruimtelijke Planvorming gemeente Zwolle 2024’ aan te wijzen als toezichthouder op grond van de genoemde wettelijke bepalingen en daarmee het aanwijzingsbesluit vast te stellen.;
  3 De ambtenaren als genoemd in het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders afdeling Veiligheid gemeente Zwolle 2024’ aan te wijzen als toezichthouder op grond van de genoemde wettelijke bepalingen en daarmee het aanwijzingsbesluit vast te stellen.;
  4 De aanwijzingsbesluiten bekend te maken door publicatie op www.overheid.nl


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld om te besluiten om:
  1. de Handhavingsnota veiligheid en openbare ruimte vast te stellen;
  2. de beleidsnota “Handhaven is regel en gedogen is uitzondering” in te trekken;
  3. de raad hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief.


  Gewijzigd akkoord

 5. Voorgesteld besluit

  Het college wordt gevraagd:
  1. In te stemmen met de opbrengst van de bouwstenen wonen, stadsscan, economie, energie, mobiliteit en water & klimaat voor de Aanvulling Omgevingsvisie Zwolle.
  2. In te stemmen met de voorgestelde bandbreedte van opgaven en basisprincipes die meegaan naar de scenariostudie naar oplossingsrichtingen voor (stedelijke) opgaven voor Zwolle op de lange termijn (heden tot 2040 met een doorkijk naar 2050).
  3. De gemeenteraad per brief te informeren over de opbrengst van de bouwstenen en de bandbreedte van opgaven en basisprincipes die meegaan naar de Scenariostudie.
  4. Geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlagen 11 en 12 bij deze beslisnota, en deze geheimhouding op te leggen tot 1 januari 2040.


  Gewijzigd akkoord