Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 16 januari 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Kennis te nemen van en in te stemmen met de aanvraag ESF-sectoren.


  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Guldemond – als voorzitter arbeidsmarktregio Zwolle en vertegenwoordiging centrumgemeente Zwolle – volmacht te verlenen voor het ondertekenen van de aanvraag ESF-sectoren


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. De bezwaarschriften, ingediend door de bewoners van de Sumatrastraat 15, 29, 33, 36, 37 en 41 niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. de bezwaarschriften, ingediend door de bewoners van de Sumatrastraat 21 en de Borneostraat 39 ongegrond te verklaren;
  3. de bezwaarschriften, ingediend door de bewoners van de Borneostraat 42, 57, 58, 59 en de Binnengasthuisstraat gegrond te verklaren en de grenzen van het te reguleren gebied aan te passen;
  4. het besluit van 5 september 2023 deels te herroepen, in die zin dat de aanwijzing van het weggedeelte Binnengasthuisstraat (t/m huisnummer 49) wordt ingetrokken en de aanwijzing van het weggedeelte Borneostraat wordt uitgebreid door het gedeelte tussen huisnummer 38 en Riouwstraat toe te voegen aan het te reguleren gebied (een aangepaste kaart met blauwe omlijning van het te reguleren gebied is als bijlage bij dit besluit gevoegd);
  5. het besluit van 5 september 2023 voor het overige in stand te laten onder aanvulling van de motivering, zoals die is opgenomen in de beslissing op de bezwaren onder de kopjes Inhoudelijke overwegingen/reactie op de bezwaren’ (p. 4 t/m 13);
  6. de Regeling parkeervergunningen 2024 vast te stellen;
  7. het Aanwijzingsbesluit Parkeerbelastingen gemeente Zwolle 2024 aangepast vast te stellen.


  Gewijzigd akkoord

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Kennis te nemen van het Organisatieplan Platform Duurzaam Zwolle
  2 De oprichting van het Platform Vereniging Duurzaam Zwolle te omarmen
  3 Het Organisatieplan te subsidiëren en voor de komende drie jaren te ondersteunen (periode 2024- 2026) middels incidentele financiering van € 100.000,- per jaar en dit te dekken vanuit het programma Energietransitie
  4 Het Organisatieplan aanvullend te subsidiëren middels het volledig aanwenden van de afdracht vanuit de grootschalige opwek naar de vereniging: a) een eenmalige bijdrage van € 85.000,- zijnde de afdracht over de periode 2020-2022; b) een incidentele bijdrage van € 40.000,- per jaar over de periode 2023-2026 Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan motie M10-2, ‘betaalbare Energietransitie’


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:

  1. Het advies van de ambtelijke adviescommissie over te nemen en subsidie te verlenen aan Stad en Cultuur, Cultuur in de Wijk (Wezenlandenpark), StreetSkills, Cultuur in de Wijk (Muiterij Jongerentheater Zwolle) en Linea Rekta.

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De subsidieregeling “Subsidieregeling samenwerking kennisvragen Climate Campus Zwolle 2024” en het daarbij behorende subsidieplafond vast te stellen


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. in te stemmen met het al dan niet gedeeltelijk honoreren en afwijzen van de aanvragen om evenementensubsidie conform de tabellen 1 en 2 in deze nota ter hoogte van het in de begroting opgenomen budget voor evenementen van € 650.049;
  2. het subsidieplafond voor de regeling Kunstevenement gewijzigd vast te stellen op € 128.755, in casu een verhoging van € 43.755, en dit te dekken uit het incidentele budget voor evenementen voor 2024 van € 110.000;
  3. het restant van het evenementenbudget voor 2024 van € 49.484 toe te kennen aan de voortzetting de regeling Cultuur – Kunstactiviteit (professionals);
  4. in te stemmen met de levering van de gemeentelijke diensten aan de Avondvierdaagse van maximaal € 5.400 en de Blauwvingerdagen van maximaal € 7.000.


  Gewijzigd akkoord

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Dat bij de voorbereiding van een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het gebruiken van gronden in strijd met het bestemmingsplan, voor het realiseren van 106 flexwoningen aan de Scholtensteeg te Zwolle, vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:


  1. Te starten met de realisatie van een aantal blauw-groene WBI maatregelen Zwartewaterallee
  2. Het college besluit om komend voorjaar opnieuw te beoordelen of opstarten van projecten mogelijk is wanneer meer duidelijkheid is verkregen over de voorwaarden subsidies Rijk en provincie.


  Conform