Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 26 maart 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit om:
  1. in te stemmen met aansluiting op het landelijk ontheffingenbeleid voor zero-emissiezones en het Centraal Loket voor het aanvragen van ontheffingen;
  2. vast te houden aan de ingangsdatum van 1 januari 2025 voor het invoeren van de zero-emissiezone mits het Centraal Loket minimaal een half jaar operationeel is;
  3. 2025 als leerjaar te gebruiken voor lokaal maatwerk;
  4. het eerste jaar geen limiet te hanteren op het aantal toe te kennen ontheffingen voor lokaal maatwerk
  5. kennis te nemen van de wijze van afdoening van de motie 13-1 ‘Sneller duidelijkheid ondernemers Binnenstad’.
  6. de raad te informeren met bijgevoegde Raadsbrief;


  Gewijzigd akkoord

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. De voorkeur voor situationeel grondbeleid te bevestigen;
  2. Een meer actieve inzet van grondbeleid te gaan overwegen ten behoeve van de meest urgente ruimtelijke opgaven.
  3. Daartoe op korte termijn (zomer 2024)een beleidsmatig afwegingskader vast te stellen in aanvulling op het huidige grondbeleidskader, waarin een duidelijk handelingsperspectief wordt vastgelegd.
  4. Op middellange termijn (voorjaar 2025) een nota grondbeleid vast te stellen met bijbehorend beleidsmatig en financieel kader.
  5. De raad per raadsbrief te informeren over het grondbeleid.


  Gewijzigd akkoord

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  • Mevrouw E. van Swaay per 1 april 2024 te benoemen als lid van de Participatieraad.
   Conform
 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Per 1 april 2024 het beoordelingskader Beschermd Wonen, bij verordening maatschappelijke ondersteuning, deel 3, dd. 01 april 2024 vast te stellen;
  2. Per 1 juli 2024 het beoordelingskader Beschermd Wonen, bij verordening maatschappelijke ondersteuning, deel 3, dd. 01 juli 2023 in te trekken;
  3. Per 1 juli 2024 het beoordelingskader Beschermd Wonen, bij verordening maatschappelijke ondersteuning, deel 3, dd. 24 april 2019 in te trekken.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het College besluit:
  1. Kennis te nemen van de aanbevelingen n.a.v. de archiefinspectie Gemeente Zwolle 2023.
  2. De benodigde verbeteringen niet nu, maar op een later moment uit te voeren.
  In de eerste helft van 2024 worden de meest urgente aanbevelingen n.a.v. de archiefinspectie vertaald naar projectvoorstellen: informatiebeheer M365, informatiebeheer decentrale procesapplicaties, e-mailarchivering + kwaliteitszorgsysteem.
  Daadwerkelijke uitvoering wordt vervolgens ingepland aan de hand van prioritering + capaciteit.
  3. Opdracht te verstrekken aan de afdeling IV om scenario’s uit te werken voor het stapsgewijs op peil brengen van de informatiehuishouding van Zwolle, aansluitend bij de ambitie van onze organisatie.
  4. De betrokken bestuurders te vragen om bij onze Verbonden Partijen aandacht te vragen voor de aanbevelingen uit de archiefinspectie Verbonden Partijen 2023.
  5. Op grond van artikel 87 juncto 88 lid 2 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub i van de Wet open overheid, met een beroep op het goed functioneren van de gemeente, tijdelijk geheimhouding op te leggen, tot 20 april 2024, ten aanzien van bijlage 2
  6. In te stemmen met bijgevoegde Raadsbrief.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De Collegeverklaring 2023 inzake informatiebeveiliging DigiD en Suwinet vast te stellen.
  2. De verantwoordingsrapportage Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Ondergrond en Basisregistratie Grootschalige Topografie vast te stellen
  3. Hierover verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad middels de reguliere planning en controlecyclus.
  4. Op grond van artikel 87 juncto artikel 88 lid 2 van de Gemeentewet, juncto artikel 5.1 lid 2 sub f (de bescherming van andere dan in het eerste lid, onderdeel c, genoemde concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens) en artikel 5.1 lid 2 sub i (het goed functioneren van publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen) van de Wet open overheid (WOO), geheimhouding op te leggen ten aanzien van de de bijlagen Parkeerloket Zwolle, Mijn Schulddienstverlening, Mijn digitaal loket Zwolle, iBurgerzaken en Suwinet, behoudens toezending van de stukken aan de landelijke toezichthouder. Tevens geheimhouding op te leggen aan de verantwoordingsrapportages BAG_ BGT_BRO.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. dhr. A. Huiskamp te herbenoemen tot lid van de Belanghebbendenraad Kranenburg.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het Jaarverslag 2023 Omgevingsdienst IJsselland (ambtelijk concept), met als bijlage Productiecijfers 2023 Zwolle, vast te stellen.
  2. De Oplegger bij Jaarverslag 2023 Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen
  3. Kennis te nemen van Project Energie en Duurzaamheid Evaluatie 2023
  4. Het Jaarverslag 2023 Omgevingsdienst IJsselland (ambtelijk concept), met als bijlage Productiecijfers 2023 Zwolle, de Oplegger, de Project Energie en Duurzaamheid Evaluatie 2023 en bijgaande raadsbrief aan de raad aan te bieden.

 9. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. in te stemmen met het realiseren van additioneel circa 140-170 tijdelijke opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen en eventueel voor een andere nader te bepalen groep vluchtelingen. In een kantoorpand in het gebied Oosterenk op adres Dokter van Deenweg 2-10 tot maart 2026 en de financiële gevolgen hiervan te verwerken in Berap-1 2024
  2. de locatie Berkum, waar circa 30 Oekraiense vluchtelingen worden opgevangen, te sluiten uiterlijk in december 2024.


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  • Akkoord te gaan met het organiseren van een transparante uitvraag voor een standplaatsvergunning voor een foodtruck bij de Wijthmenerplas in de periode 2025-2029

  Conform

 11. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. Bijgaand regionaal verslag leerplicht en Doorstroompunt (RMC) 2022-2023 vast te stellen;
  2. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief op grond van artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 te informeren over het regionaal verslag leerplicht en Doorstroompunt (RMC) 2022-2023.


  Gewijzigd akkoord