Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 5 maart 2024

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. op grond van artikel 2:65 van de APV gebieden aan te wijzen waar het verboden is op of aan de weg of in een voor het publiek toegankelijk gebouw om geld of andere zaken te bedelen, conform bijgevoegd aanwijzingsbesluit


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:

  • Het Stadsfestival toestemming te geven het volledige subsidiebedrag bestemd voor een festival in 2024 toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor een Stadsfestival nieuwe stijl in 2025, op voorwaarde dat de subsidieaanvraag van Het Stadsfestival voor de Zwolse BIS 2025 – 2028 (functie ‘Kernevenementen’) door Adviescommissie Cultuur beoordeeld wordt met minimaal voldoende punten voor subsidie.
   Conform
 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Vanuit rechtmatigheid alsnog in te stemmen met de uitwerking van de koopovereenkomst van ontwikkelveld V4-W3 in de Tippe tussen ontwikkelaar VanWonen en de gemeente Zwolle. Deze wordt verantwoord in de jaarrekening 2023.
  2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen ten aanzien van deze beslisnota.
  3. De geheimhouding op te leggen de gemeente de definitieve SBI-beschikking van het rijk heeft ontvangen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Geert Grootestraat 1 - Ruusbroecstraat 205, Zwolle tussen de gemeente Zwolle, deltaWonen en Wise OG B.V..
  2. Op grond van artikel 87 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b Woo (het economisch of financieel belang van de gemeente Zwolle, geheimhouding op te leggen ten aanzien van Bijlage 1 (Samenwerkingsovereenkomst) tot en het onherroepelijk worden van het gewijzigde omgevingsplan;


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. tot vaststelling van het bijgevoegde Mandaatbesluit maatschappelijke opvang gemeente Zwolle en GGD IJsselland (bijlage 1).


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met de Startnotitie Uitvoeringsagenda Omgevingsvisie (bijlage I)
  2. In te stemmen met het informeren van het raad via bijgevoegde informatienota (bijlage II)


  Gewijzigd akkoord

 7. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. voor het aanbieden van deeltweewielers in de openbare ruimte vanaf 1 juni 2024 één vergunning te verlenen voor het aanbieden van deelscooters en één vergunning voor het aanbieden van deelfietsen; 2/5 voorstel Datum 14 februari 2024
  2. als uitgiftevoorwaarden voor een vergunning de “Beleidsregels deelvoertuigen gemeente Zwolle 2024” vast te stellen;
  3. voor het beoordelen van aanvragen voor een vergunning de “Procedureregels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag vergunning deelvoertuigen 2024” vast te stellen;


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de voortzetting van het RNI-loket door het ondertekenen van het nieuwe RNI Convenant Dienstverlening. Looptijd is vijf jaar met ingang van 1 januari 2024.


  Conform