Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein Info/debat TaKzaal

maandag 2 oktober 2023

19:30 - 22:30
Locatie

SH TaKzaal

Voorzitter
Mark Oldengarm
Toelichting

U kunt de raad toespreken of uw inbreng (vooraf) per e-mail sturen. Aanmelden voor het inspreken kan tot maandag 2 oktober tot 10.00 uur (raadsgriffie@zwolle.nl). De vergadering meekijken is tevens digitaal mogelijk via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.a
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 1.b
  Vaststelling agenda - 19:30
 3. 2

  Eind 2021 heeft de gemeenteraad de motie “Zorgwoningen en zorgelijke zorgaanbieders” aangenomen. In deze motie verzocht de gemeenteraad het college om te onderzoeken of de methode die Kampen toepast om de toekenning van zorgwoningen te regelen, en daardoor grip en sturing te hebben, ook in Zwolle toepasbaar is. Na de motie is gestart met het project ‘Grip op zorg’. Dit project heeft als doel om methodiek te ontwikkelen waarmee de leefbaarheid rond woonzorgwoningen in buurten kan worden beschermd. In Zwolle is er sprake van overlast door bewoners die wonen in vaak “verkamerde” woningen, waarzorg en ondersteuning aan huis wordt gegeven. In het project is vervolgens via twee sporen (projectgroepen) aan de slag gegaan. Eerst is in beeld gebracht wat de feitelijke situatie in Zwolle is: wat is de omvang van het vraagstuk. Daarna is via twee sporen onderzocht wat hieraan gedaan kan worden: een aanpak via afspraken in regioverband (spoor 1)of ruimtelijke ordeningsvoorwaarden via de methode Kampen (spoor 2).Bij spoor 1 heeft Zwolle het voortouw genomen in de regio en afspraken gemaakt met het zorgkantoor (uitvoerders van Wet langdurige zorg en Wet forensische zorg) en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Via spoor 2 is onderzocht of een vergunningsplicht voor zorgaanbieders (de methode Kampen) uitkomst biedt.


  De raad wordt gevraagd een voorkeursvariant te kiezen. De uitkomst wordt vervolgens via een beslisnota aan de gemeenteraad voorgelegd.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: D. Visser (d.visser@zwolle.nl / 06 21134465).

 4. 3
  Pauze - 21:00
 5. 4

  Als uitwerking van het vastgestelde Economisch Perspectief Zwolle uit 2021 is door vastgoedadviseur CBRE onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige Zwolse kantorenmarkt. Inmiddels is er urgentie op de Zwolse woningmarkt ontstaan. Dit vraagt om een aantal besluiten, vooruitlopend op een nieuwe kantorenmarktstrategie 2024-2028.


  Het voorstel aan de raad is om de Zwolse kantorenvoorraad per saldo tot 2021 niet verder te laten afnemen. Daarnaast wordt, in lijn met de verwachte groei van het aantal inwoners, voorgesteld de Zwolse kantorenvoorraad mee te laten groeien door nieuwbouw van 30.000 m2 kantoorruimte tot 2031 en dit bij voorkeur te faciliteren in de Spoorzone, het Centrum en Voorsterpoort. Deze nieuwe kantoren moeten duurzaam worden ontwikkeld waarbij circulair, energieneutraal, kleinschalig en geschikt voor functiemenging de uitgangspunten moeten zijn. Daarnaast is het voorstel om een nieuwe kantorenmarktstrategie Zwolle 2024-2028 op te stellen in nauwe samenwerking met stakeholders. De gemeenteraad zal in debat gaan over de genoemde voorstellen.


  Voor technische en/of feitelijke vragen: Hubald van Ark (h.van.ark@zwolle.nl / (038) 498 2726).

 6. 5
  Sluiting - 22:30