Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 9 november 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Besluiten
  Het college besluit: in te stemmen met de aanvraag bij het ministerie van BZK inzake de regeling huisvesting aandachtsgroepen.
  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met het aanvragen van middelen vanuit de Specifieke Uitkering Ventilatie in
  Scholen namens de schoolbesturen bij de Rijksdienst voor Ondernemen en de verleende
  bedragen door te betalen aan de betreffende school.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met het afwegingskader en procesvoorstel voor nieuwe hotelinitiatieven in de uitvoering van de logiesvisie 2019 - 2023.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  1 in te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en de eigenaren van de gronden gelegen aan de Bergkloosterweg 16 te Zwolle kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie O, nummers 1188, 1306, 1593, 2111, 2112, 2113 en 2114, hierna te noemen: de Initiatiefnemers;
  2 in te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;
  3 Op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de gemeente als van de wederpartij zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 01, de anterieure overeenkomst inclusief bijlagen totdat de bestemmingswijziging is vastgesteld.


  De burgemeester besluit:
  4 het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke Initiatieven te machtigen de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en de initiatiefnemers te ondertekenen


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de beantwoording van de artikel 45 vragen van Swollwacht over de sluiting van Vidiveni.
  2 De informatienota met de beantwoording van de vragen aan te beiden aan de gemeenteraad.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De Mantelzorgmonitor structureel tweejaarlijks af te nemen;
  2 Een nieuw integraal beleids- en uitvoeringsplan Mantelzorg en Vrijwilligers op te stellen

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met de bijgevoegde beslisnota voor de raad


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de startnotitie Oving
  2 Kennis te nemen van het plan van aanpak Oving
  3 De raad (op een nader te bepalen moment) te informeren middels bijgaande raadsinformatienota en gelijktijdig de omgeving te informeren.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en daarmee de verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 en de kwaliteitseisen als bijlage bij verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 voor besluitvorming voor te leggen aan de raad;
  2 Kennis te nemen van de reactie van de Participatieraad op de wijzigingen in de Wmo-verordening en aanverwante documenten 2022;
  3 In te stemmen met de bijgevoegde brief van het college ter beantwoording van de reactie van de Participatieraad op de Wmo-verordening en aanverwante documenten 2022;
  4 In te stemmen met de aanpassingen binnen de beleidsregel ‘deel 0: toelichting op procedure aanvragen Wmo voorziening’ bij de verordening maatschappelijke ondersteuning;
  5 In te stemmen met de aanvullingen op de vergoedingenlijst pgb;
  6 De eerdere versies van de beleidsregels en nadere regels in te trekken.


  Conform