Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 30 maart 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met het overdragen van de lopende overeenkomst met Landstede conform bijgevoegde overeenkomst
  2 Burgemeester besluit het afdelingshoofd Maatschappelijke Ontwikkeling (Anja Jager) te machtigen (171, lid 2 Gemeentewet) de overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Landstede te ondertekenen.


  conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met bijgaande “offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0” t.b.v. de provinciebrede aankoop van een risicoanalyse tool VTH voor de OD taken door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding.
  2 Het mandaat- en volmachtbesluit aan college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel d.d. 1 september 2020 van toepassing te verklaren op de onder 1 genoemde “offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool 2.0” inclusief programma van eisen.


  De burgemeester besluit:
  1 De Provincie Overijssel als uitvoerder van de aanbesteding volmacht en machtiging te verlenen voor alle handelingen in de hierboven genoemde aanbestedingsprocedure.


  conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Tennet.
  2. In te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;
  3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de gemeente als van de wederpartij zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 01, de anterieure overeenkomst inclusief bijlagen, gedurende twee jaren vanaf de  datum van dit collegebesluit.
  4. Voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Buitengebied, Berkummerbroekweg 26 T1 geen milieueffectrapport op te stellen;


  conform


  5. Dit besluit te publiceren en ter inzage te leggen conform artikel 7.17,vijfde lid Wet milieubeheer en Algemene wet bestuursrecht.
  De burgemeester besluit:


  6. Het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke plannen te machtigen de anterieure tussen de gemeente Zwolle en TenneT te ondertekenen.