Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 5 oktober 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met voorgestelde aanpassing van de dienstverlening en deze als addendum toe te voegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot kwaliteitstoezicht Wmo 2015;
  2. In te stemmen met voorgestelde herschikking van de begroting waarbij budget wordt gealloceerd voor proactief toezicht;
  3. In te stemmen met het gebruik van het positieve exploitatieresultaat 2020 voor de voorgestelde aanpassing van de dienstverlening;
  4. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland op de hoogte brengen van uw besluit.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het fiscaal beleidskader vast te stellen;
  2 De raad kennis te laten nemen van het fiscaal beleidskader middels bijgevoegde informatienota;
  3 De directie te verzoeken de implementatie ter hand te nemen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. kennis te nemen van de verwerking van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Marslanden;
  2. het ontwerpbestemmingsplan Marslanden vast te stellen;
  3. het ontwerpbestemmingsplan Marslanden ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de provincie Overijssel op gebied van openbare laadinfrastructuur, waarin de volgende afspraken zijn vastgelegd:
   1. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente een openbare Europese aanbesteding te organiseren ten behoeve van alle deelnemende gemeenten, inclusief alle daarvoor te nemen besluiten. Tevens wordt provincie Overijssel gemachtigd tot het ondertekenen van de concessieovereenkomst.
   2. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen om namens de gemeente het contractmanagement met de concessiehouder te voeren gedurende de looptijd van de concessieovereenkomst.
   3. Provincie Overijssel mandaat en volmacht verlenen om namens de gemeente de plaatsings- en exploitatietermijn te verlengen, conform de verlengingsopties in het Beschrijvend Document. De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de plaatsings- en exploitatietermijn in overleg met de gemeente.
   4. Provincie Overijssel mandaat en volmacht te verlenen voor indien nodig het inzetten van de optie om een concessievergoeding te innen bij concessiehouder. De concessievergoeding wordt gebruikt voor het beheer en onderhoud van de plankaarten, aanvraagportaal, monitoringssysteem en contractmanagement voor de periode na 2023 door de provincie Overijssel. De provincie treedt hierover uiterlijk 6 maanden voor het invoeren van de concessievergoeding in overleg met de gemeente.

  De burgemeester besluit:

  1. Wethouder Dogger te machtigen om de Samenwerkingsovereenkomst Overijssel – gemeente te ondertekenen
  2. Wethouder Dogger te machtigen om het ‘Mandaat- en volmachtbesluit terzake van concessieovereenkomst voor het realiseren en exploiteren van laadpalen in de openbare ruimte 2022-2025’ te ondertekenen

  Conform