Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 6 april 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1 Het geldende gebiedsspecifiek beleid voor het ontgraven en toepassen van grond te actualiseren.
  2 Het voornemen uit te spreken om voor eigen gemeentelijke projecten met een woonbestemming waarop een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt of gaat plaatsvinden, de GGD-advieswaarde van 90 milligram/kilogram voor lood in de bodem over te nemen en toe te passen.
  3 Hierbij in te zetten op de communicatievariant diffuus lood in de bodem en deze verder uit te werken na instemming door de raad.
  4 De geactualiseerde ontwerpnota bodembeheer met bijbehorende bodemkwaliteitskaart Zwolle ter inzage te leggen.
  5 De raad te informeren met bijgevoegde informatienota.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met de voorgestelde Covid-19 crisis- en herstelaanpak voor Regio Zwolle, zoals toegelicht in het 1) Bestuursakkoord crisis- en herstelaanpak Regio Zwolle. Werkgelegenheid en Talentontwikkeling en 2) Actieprogramma crisis- en herstelaanpak Regio Zwolle. Werkgelegenheid en Talentontwikkeling.


  Conform

 3. I.a.v.  I.Tuqan, S. Wiersma, M.Wobma

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het honoreren en afwijzen van de aanvragen om evenementensubsidie conform de tabel Aanvragen.
  2. In te stemmen met het evenementenbudget voor 2021 van € 441.000 en de dekking daarvoor.

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  1 Een maatschappelijke klankbordgroep in te stellen in de voorgestelde samenstelling
  2 In te stemmen met de conceptovereenkomst tussen het NIOD en de gemeente Zwolle
  3 In te stemmen met het informeren van de raad over de aangegane overeenkomst en de
     maatschappelijke klankbordgroep


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met het voorliggende regionale plan van aanpak inclusief
       aanbestedingsstrategie.
  2. In te stemmen met deelname aan de regionale aanbesteding voor de
      onderwijsroute, de B1 route en de Z route.
  3. In te stemmen met de intentie de participatiecomponent van de B1 en Z route in te     besteden bij     Tiem B.V.
  4. Namens de deelnemende regiogemeenten de uitvoering van de aanbesteding op ons te
      nemen. Dat wil zeggen overeenkomsten te sluiten namens de deelnemende     gemeenten,     middels het bijgevoegde mandaatbesluit Mandaat Europese     aanbesteding Leerroutes t.b.v. de     nieuwe wet inburgering.
  5. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet, geheimhouding op te leggen op dit
      collegevoorstel en besluit (met bijlagen), met een beroep op het belang van het
      voorkomen van onevenredige benadeling van bij deze bestuurlijke aangelegenheid
      betrokken rechtspersonen, tot de datum waarop de aanbestedingsdocumenten worden
      gepubliceerd.
  6. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet, geheimhouding op te leggen op de
      bijlagen bij de aanbestedingsstrategie, met een beroep op het belang van de financiële
      positie van gemeenten.
   7. De bevoegdheid om het gunningsbesluit te nemen en de bevoegdheid om
       raamovereenkomsten aan te gaan met aanbieders van inburgeringstrajecten, te     mandateren   aan het afdelingshoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.


  De burgemeester besluit  het afdelingshoofd van Maatschappelijke Ontwikkeling te machtigen tot het nemen van het gunningsbesluit en het ondertekenen van de af te sluiten raamovereenkomsten.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met bijgevoegde zienswijze op het ‘Ontwerpbesluit vergunning Wet natuurbescherming project Exploitatie Lelystad Airport’;
  2. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te machtigen de zienswijze mede namens de gemeente Zwolle in te dienen;
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de ingediende zienswijze

  Conform