Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 9 maart 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Het Mandaatbesluit aan te passen en de bevoegdheden, zoals vermeld in bijgaand overzicht
      te mandateren aan de algemeen directeur met de bevoegdheid tot ondermandaat.


  De burgemeester besluit:
  1. Het Mandaatbesluit aan te passen en de bevoegdheden, zoals vermeld in bijgaand overzicht
       te mandateren aan de algemeen directeur met de bevoegdheid tot ondermandaat.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de ‘ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim’;
  2. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te machtigen de zienswijze mede namens de gemeente Zwolle in te dienen;
  3. De gemeenteraad middels bijgevoegde informatienota te informeren over de ingediende zienswijze

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Via I&W is het verzoek binnengekomen om de brief van Transport & Environment te ondertekenen. Nadere toelichting staat in de beslisnota en bijgevoegde 'city letter'.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 kennis te nemen van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2
  van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, De
  Tippe;
  2 het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, De Tippe vast te stellen;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, De Tippe ter inzage te leggen conform
  artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
  4 een procedure voor het verkrijgen van hogere grenswaarden op grond van de Wet
  geluidhinder te starten.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:


  1 Kennis te nemen van de actuele ontwikkelingen in het stikstofdossier;
  2 Kennis te nemen van het gereedkomen van de Ontwikkelstrategie Stikstof (datum 21-01-2021);
  3 In te stemmen met uitvoering van het uitvoeringsprogramma in 2021 en 2022, behorend bij de Ontwikkelstrategie Stikstof.
  4 Voorstellen tot nadere besluitvorming als gevolg van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma af te wachten.


  Confrom

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Incassoprocedures voor gemeentelijke vorderingen op gedupeerde ouders van de
  kinderopvangtoeslagaffaire te stoppen.
  2. Instemmen met gemeentelijke hulpverlening aan gedupeerde ouders en de intentie tot
  kwijtschelding van schulden maar hierover een besluit nemen na meer duidelijkheid van het rijk
  over de afwikkeling.
  3. Kennis te nemen van het VNG-voorstel om met het Rijk afspraken maken over de compensatie
  aan gemeenten en de uitvoeringsvraagstukken over de uitvoering.


  conform