Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 28 september 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met het nader verkennen van het ontwikkelen van een Regionaal Energiecluster nabij bedrijventerrein Hessenpoort, bestaande uit:
  • versterking van het landelijke én regionale elektriciteitsnet bij de huidige HS/MS stations nabij de Hessenweg door TenneT en Enexis; nodig voor aansluiting grootschalige opwekking en de energietransitie in het algemeen;
  • productie van duurzaam gas in de vorm van waterstof door electrolyse; als energiedrager voor met name zwaar transport en bedrijfsprocessen en ook middel om de ongelijkmatigheid in duurzame stroomproductie te balanceren;
  • grootschalige productie van duurzaam gas in de vorm van groengas door regionale industriële mestvergisting; als energiedrager voor met name hoog temperatuurwarmte en stoom in bedrijfsprocessen en ruimteverwarming waar geen andere alternatieven zijn.


  2 Kennis te nemen van de ruimtelijke voorkeursvariant voor het Regionaal Energiecluster en de daarbij behorende voorkeurslocaties, te weten (zie figuur 2):
  • het 110 kV TenneT station ten zuiden van de huidige energievoorzieningen van TenneT en de uitbreiding van het bestaande 380kv station;
  • het 110kv Enexis station in het westelijk deel van de “Driehoek”;
  • het bedrijfsperceel naast zonnepark Hessenpoort als locatie voor waterstofproductie;
  • grootschalige groen gas productie door een regionale industriële mestvergister gesitueerd tussen Hessenpoort en de spoorlijn.


  3 De ruimtelijke voorkeursvariant van het Regionaal Energiecluster als startpunt te nemen voor het communicatieproces met de omgeving ten behoeve van een open en transparant planvormingsproces, de resultaten daarvan vast te leggen in een participatiejournaal en deze te verwerken in de plan- en besluitvorming.


  4 Met betrokken partijen op korte termijn nadere afspraken te gaan maken over het te volgen proces, de rolverdeling, de randvoorwaarden, de (fasering van) noodzakelijke uit te voeren onderzoeken, werkzaamheden, financiën/gemeentelijk kostenverhaal en deze afspraken vast te leggen in bestuurs- en/of samenwerkingsovereenkomsten.


  5 In te stemmen met de informatienota voor de raad.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Begin dit jaar is het kunstobject De Boog door aanrijding beschadigd.
  Het college besluit:
  1 de restauratie en terugplaatsing van het Kunstobject De Boog te laten uitvoeren.
  2 de kosten van restauratie ad €11.597,00,- te dekken uit de Post Onvoorziene Uitgaven.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  De verwerving van 2 kunstobjecten, te weten van resp. John Isaacs (“This is the place. Sleepwalking into the Anthropocene”) en Floor Coolsma (“Wachter”).


  Conform, gewijzigde nota