Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 12 oktober 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1 Kennis te nemen van het ontwerp beeldkwaliteitplan Breezicht Noord
  2 Het ontwerp beeldkwaliteitplan Breezicht Noord vrij te geven voor inspraak


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit het bodemenergieplan De Tippe vast te stellen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  1. De ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;
  2. De zienswijzennota en Bomenverordening 2021 vast te stellen en de Bomenverordening 2013 (die vastgesteld is op 18 juli 2013) in te trekken;
  3. De motie ‘Aanpassing Bomenverordening’ (M-26; 2017) als afgehandeld te verklaren en kennis te nemen van de stand van zaken van de motie ‘Ambities en doelen boomwaarde’ (M-22; 2021).
 4. Voorgesteld besluit

  Het college neemt kennis van het voorstel en heeft dit betrokken bij de besluitvorming over de begrotingsaanvragen.

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de intentieverklaring voor indiening van het project Eerste fase warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen als onderdeel van het programma NieuweWarmteNu! bij het Nationaal Groeifonds.


  De burgemeester besluit:
  2 Wethouder Monique Schuttenbeld te machtigen voor het ondertekenen van de Intentieverklaring NieuweWarmteNu!


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. aan een doodlopende zijweg van de Stinsweg – beginnend tegenover huisnummer 3 – de naam Stinshof toe te kennen;
  2. de loop van de Stinshof nader vast te stellen volgens bijgevoegde tekening.

  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het College besluit:


  Begroting 2022
  1. Akkoord te gaan met de beslisnota Begroting 2022
  2. De Begroting 2022 (https://zwolle.begroting-2022.nl) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.


  Vertrouwelijke risicoparagraaf
  1. Akkoord te gaan met de vertrouwelijke risicoparagraaf en deze als onderdeel van de Begroting 2021 aan te bieden aan de Raad.


  Berap 2021-2
  1. Akkoord te gaan met de beslisnota Berap 2021-2.
  2. De Berap 2021-2 (https://zwolle2021.2ebeleidsrapportage.nl) ter besluitvorming voor te leggen aan de raad.


  Septembercirculaire
  1 Akkoord te gaan met de beslisnota Uitkomsten septembercirculaire 2021 Gemeentefonds.
  2 Bijgevoegde beslisnota voor de Raad vast te stellen.


  Financiële gevolgen corona – Najaarsmoment 2021
  1. In te stemmen met de informatienota voor de raad over actueel beeld van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor Zwolle per september.


  Tarievennota 2022
  1. Akkoord te gaan met de beslisnota Tarievennota 2022.
  2. Bijgevoegde beslisnota voor de Raad vast te stellen.


  Hervormingsmaatregelen Jeugd

  1. In te stemmen met de achterliggende beslisnota en het bijgevoegde raadsvoorstel;
  2. De raad voor te stellen een keuze te maken uit één van de gepresenteerde scenario’s.

  Halfjaarrapportage Sociaal Domein 1e helft 2021
  1. Bijgevoegde Halfjaarrapportage Sociaal Domein: Hervormingsagenda 1e helft 2021 vast te stellen.
  2. Bijgevoegde informatienota voor de Raad vast te stellen.


  Moties en toezeggingen – Najaarsmoment 2021
  De achterliggende beslisnota voor de raad vast te stellen.


  Beslisnota doorontwikkeling Grondstoffenplan

  1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel over het Gemeentelijk Grondstoffenplan.

  Voortgangsrapportage actie Werk in Zwolle

  1. De achterliggende voortgangsrapportage vast te stellen en aan de raad aan te bieden.

  Nota G40 Smart City

  1. De achterliggende beslisnota vast te stellen;

  Energiemonitor

  1. De achterliggende Energiemonitor vast te stellen

  Armoede- en schuldenmonitor

  1. in te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de raad ten behoeve van het Najaarsmoment 2021

  Koers Natuur en Milieueducatie.

  1. Kennis te nemen van de achterliggende informatienota.
 8. Voorgesteld besluit

  Vaststellen geïndexeerde tarieven die in het bijgevoegd tarievenblad staan vermeld vast te stellen. Dit betreft:
  • De maximale subsidiabele kosten van beschermd wonen en maatschappelijke opvang 2022 en de tarieven kortdurend verblijf, thuisondersteuning en dagbesteding 2022. Dit betreft de Zorg in Natura (ZIN) tarieven;
  • Maximale pgb tarieven van beschermd wonen, kortdurend verblijf, thuisondersteuning en dagbesteding 2022.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de voortgangsrapportage projecten juli 2021.
  2. Deze aan te bieden aan de Raad als onderdeel van het Najaarsmoment 2021.
 10. Voorgesteld besluit

  Voorgestelde collegebesluit:
  1 in te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Schuttevaer Zwolle B.V. & Slokker Zwolle Schuttevaer B.V.
  2 in te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;
  3 in te stemmen met de verkoop van stroken / perceelsgedeelten grond van in totaal 153 m², kadastraal bekend gemeente Zwolle, van de percelen kadastraal bekend Gemeente Zwolle sectie A, nummers 7325 ged.; 8631 ged., en 8928 ged. Ter grootte van in totaal 153 m²
  4 op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de gemeente als van de wederpartij zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 01, de anterieure overeenkomst inclusief bijlagen
  5 In te stemmen met het verwerken van de bijdrage van de eigenaar/projectontwikkelaar in de 1e berap 2022


  Voorgestelde besluit burgemeester:
  6 het afdelingshoofd van de afdeling Project-, Programma-, en Procesmanagement te machtigen de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Schuttevaer Zwolle B.V. & Slokker Zwolle Schuttevaer B.V. te ondertekenen.


  Confrom