Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 21 december 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De bestaande Afvalstoffenverordening gemeente Zwolle 2011 met het bijbehorende
  Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2011 te actualiseren.
  2 Hiertoe de Afvalstoffenverordening gemeente Zwolle 2022 met bijbehorend Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Zwolle 2022 in ontwerp vast te stellen.
  3 Instemmen met het invoeren van de JA/JA sticker ter voorkoming van de verspreiding van
  ongeadresseerd reclamedrukwerk;
  4 Inwoners van Zwolle en andere belanghebbenden voor een periode van zes weken de
  mogelijkheid te geven hun zienswijze over beide ontwerpen kenbaar te maken.
  5 Na de ter inzagelegging de verordening met eventuele zienswijzenota voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.


  Conform (raad wordt geïnformeerd met wethoudersmemo)

 2. Voorgesteld besluit

  1 Kennisnemen van het beëindigen van het lidmaatschap van de Participatieraad van de heer Meppelink, de heer Ubro en mevrouw Ntite Ntumba.
  2 Per 01 december 2021 de heer Evert Aukema benoemen tot lid van de Participatieraad.
  3 Per 01 januari 2022 mevrouw Skekufeh Manesh benoemen tot lid van de Participatieraad.
  4 Per 01 januari 2022 de heer Oebele Bergsma benoemen tot lid van de Participatieraad.
  5 Aan de nieuwe leden van de Participatieraad een onkostenvergoeding van € 125,- per maand toekennen.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan
  Erfgenamenweg 16 e.o. (Het Buyten);
  2 het wettelijk vooroverleg te starten.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met het voorstel van de burgemeester op grond van de huidige Covid maatregelen om dit jaar geen gebruik te maken van de collegebevoegdheid (artikel 2.73a van de Apv) om plaatsen aan te wijzen waar het schieten met carbid tijdens de jaarwisseling is toegestaan. Dit heeft het effect dat carbidschieten in Zwolle dit jaar niet mogelijk is


  Conform (gewijzigde nota)

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
   In te stemmen met het Convenant Stakeholders Ontwikkelvisie Centrumgebied Oosterenk Zwolle.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Anker te machtigen het Convenant Stakeholders Ontwikkelvisie Centrumgebied
  Oosterenk Zwolle te ondertekenen.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  de tussentijdse beëindiging Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht Heerde


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met deelname van gemeente Zwolle aan het LIFE IP project NASCCELERATE.
  2 Tot het aangaan van de LIFE20_Grant Agreement LIFE IP NAS
  3 Tot het aangaan van de Partnership agreement
  4 De te ontvangen gelden ter hoogte van € 546.445,- op te nemen in de begroting via het
  programma klimaatadaptatie en de toekenning te regelen via de 1e  beleidsrapportage 2022 en begroting 2023. Er zal, op grond van de opgenomen bedragen in de begroting, subsidie worden verleend (€ 546.445,-) aan de Climate Campus ;voor de uitvoering van deze overeenkomst.
  5 De gevraagde eigen bijdrage (€ 427.255,-) te dekken uit het programma klimaatadaptatie de toekenning te regelen te regelen via de 1e beleidsrapportage 2022 en begroting 2023.
  6 De ambtelijk opdrachtgever klimaatadaptatie mandaat verlenen tot het verrichten van
  rechtshandelingen in het kader van de uitvoering van dit besluit en deze overeenkomst.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Ed Anker te machtigen om namens het college de onderstaande documenten te
  ondertekenen:
  • LIFE20_Grant Agreement LIFE IP NAS
  • Partnership Agreemen


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. Kennis te nemen van de Management Letter (versie t.b.v. College) en Board Letter (versie
  t.b.v. Raad) bij de jaarrekening 2021
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet met een beroep op het financieel belang van de
  gemeente Zwolle en het voorkomen van onevenredige benadeling van de gemeente Zwolle
  geheimhouding op te leggen omtrent bijlage 1 (Management Letter bij jaarrekening 2021) en
  bijlage 2 (Board Letter bij jaarrekening 2021)


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1 Akkoord te gaan met de startnotitie Kop van Oost
  2 Akkoord te gaan met de informatienota voor de raad

 10. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De Regeling Parkeernormen 2016 - actualisatie 2021 vast te stellen en de Regeling
  Parkeernormen 2016 in te trekken;
  2 De raad hierover te informeren met bijgaande informatienota


  Conform (incl redactionele aanpassing)

 11. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Op grond van artikel 10 lid 1 van de Verordening Participatieraad Zwolle de onkostenvergoeding voor leden van de Participatieraad ingaande 01 januari 2022 op € 150,- per maand vast te stellen.
  2 De meerkosten dekken uit de bestaande middelen Participatieraad.
  3 De leden van de Participatieraad per brief van dit besluit op de hoogte stellen


  Conform

 12. Voorgesteld besluit

  Het college besluit
  in te stemmen met de zienswijze op de ontwerp-Omgevingsvisie Dalfsen


  Conform