Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 6 juli 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met de contractwijziging voor aanpassing van de aanmeldtijd voor Wmo ritten tegen eenmalig € 975 (ex BTW).
  2. In te stemmen met de verlenging van het contract per 1.8.2022 tot 1.8.2024 voor
  doelgroepenvervoer in de gemeente Zwolle met Munckhof Taxi BV.


  De burgemeester besluit:
  Mw D. de Jong met recht van vervanging te machtigen om de wijziging en verlenging in het contract doelgroepenvervoer Maatwerkvervoer II aan te gaan met Munckhof Taxi BV uit Horst.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad van de subsidieverordening beschermd wonen op 6 juli 2021, in te stemmen met het beoordelingskader voor extra plekken begeleid wonen en omzetting van pgb naar ZIN beschermd wonen 2022


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  1 Het huisvesten van jonge statushouders middels kamerbewoning;
  2 en de raad hierover te informeren.


  Conform, gewijzigde informatienota

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met het aanbrengen van een muurschildering op het pand van Hedon (Burgemeester Drijbersingel 7), volgens het ontwerp van Bureau Giftig;
  2 Kennis te nemen van het advies van de Adviespool Beeldende Kunst en dit advies over te nemen.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met het aanbrengen van een muurschildering op het pand ASR aan het Lübeckplein, volgens het ontwerp van Thijs Kelder;
  2 Kennis te nemen van het advies van de Adviespool Beeldende Kunst en dit advies over te nemen.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met het aanbrengen van een muurschildering op het pand Sassenstraat 14, volgens het ontwerp van Donovan Spaanstra (pagina 2 van het Voorlopig Ontwerp);
  2 Kennis te nemen van het advies van de Adviespool Beeldende Kunst en dit advies niet over te nemen.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 kennis te nemen van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2
  van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Voorsterpoort,
  Russenweg – Grote Voort (Retail);
  2 het ontwerpbestemmingsplan Voorsterpoort, Russenweg – Grote Voort (Retail) vast
  te stellen
  3 het ontwerpbestemmingsplan Voorsterpoort, Russenweg – Grote Voort (Retail) ter
  inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
   In te stemmen met bijgaande raadbeslisnota Sociale activatie en herstel


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met bijgevoegde informatie nota voor de raad.
  2 het proces ontzamelen museale objecten vast te stellen


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het voorgestelde collegebesluit:
  Het Bodemenergieplan Breezicht Noord vast te stellen, als toetsingskader voor de vergunningverlening voor gesloten bodemenergiesystemen.


  Conform

 11. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zwolle en Justice and Peace Nederland vast te stellen voor het programma Shelter City 2021.
  2 Het afdelingshoofd van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling te mandateren voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst Shelter City 2021.


  Conform

 12. Voorgesteld besluit

  Het college wordt voorgesteld te besluiten om:
  1. In te stemmen met het verlengen en uitbreiden van de bruikleenovereenkomst voor pakket- en briefautomaten
  2. met het verlengen en uitbreiden van de bruikleenovereenkomst voor pakket- en briefautomaten.


  Conform

 13. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Het Mandaatbesluit aan te passen en de bevoegdheden, zoals vermeld in bijgaand overzicht   te mandateren aan de algemeen directeur met de bevoegdheid tot ondermandaat.


  De burgemeester besluit:
  Het Mandaatbesluit aan te passen en de bevoegdheden, zoals vermeld in bijgaand overzicht  te mandateren aan de algemeen directeur met de bevoegdheid tot ondermandaat.


  Conform

 14. Voorgesteld besluit

  1 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen 2021 vast te stellen;
  2 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, veegplan snippergroen 2021 ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.


  Conform