Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 16 februari 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1 De directeur publieke gezondheid van de GGD IJsselland met ingang van 9 februari 2021 aanvullend op het collegebesluit van 15 december 2009, aan te wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang, specifiek voor het toezicht op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet.
  2 De directeur publieke gezondheidszorg toe te staan om in zijn plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om onder verantwoordelijkheid van de directeur publieke gezondheidszorg op te treden als toezichthouder in het kader van de Wet kinderopvang en de Wet publieke gezondheid, voor zover het toezicht op de naleving betreft van de bij of krachtens hoofdstuk Va van die wet gestelde regels in de kinderopvang.
  De burgemeester besluit:
  1. De directeur publieke gezondheid van de GGD mandaat te verlenen om de bevelen te geven die
  nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien
  door die gedraging of activiteit een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het
  coronavirus ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke gezondheid. Het
  is toegestaan dat de directeur publieke gezondheid in zijn plaats één of meerdere medewerkers
  ondermandaat geeft om in zijn plaats deze bevelen te geven.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Tot vaststelling van de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de
  burgerlijke stand met ingang van 01-01-2021.

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met
  1.1 de actualisering portefeuilleverdeling
  1.2 de vertegenwoordiging in externe netwerken
  1.3 het loco-schap en onderlinge vervanging
  1.4 de verdeling van het wijkwethouderschap

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  in te stemmen met het convenant samenwerking beschermingsbewind van de gemeente voor Zwolse inwoners


  De burgemeester besluit:
  De wethouder Inkomensbeleid te machtigen tot ondertekening van het convenant op vrijdag 26 feb 2021

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  de naam Acaciahof – toegekend bij besluit ZWIZB190109-GR03 van 29 januari 2019  - in te trekken.

 6. Voorgesteld besluit

  1. voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Stadshagen II, De Tippe geen milieueffectrapport op te stellen;
  2. dit besluit te publiceren en ter inzage te leggen conform artikel 7.19, lid 4 Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht.

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit kennis te nemen van:
  1. Aanbevelingen RNI loketten n.a.v. adviesrapport commissie Roemer
  2. Addendum RNI convenant
  3. Plaatsen gezichtsscanners RNI balies

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit
  1 Voor het geïntensiveerde vervolg op het inkoopkader Re-integratie naar werk € 175.000,-
  beschikbaar te stellen aan Tiem.
  2 Voor het verlengen van het inkoopkader Re-integratie naar werk voor de duur één jaar tot 2021, €
  75.000,- beschikbaar stellen aan het Regionaal bureau zelfstandigen.

 9. Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met een verlaging van de huurprijs met maximaal 50% voor huurders van de gemeente Zwolle met een eet- en drinkgelegenheid, met uitzondering van gelegenheden waarbij deze functie ondergeschikt is aan de hoofdfunctie, voor de periode waarin zij verplicht gesloten zijn geweest als gevolg van de Corona maatregelen;
  2 Voor die eet- drinkgelegenheden welke nog afhaal en/of bezorging hebben kunnen doen, de huurprijs te verlagen overeenkomstig de werkelijke omzetderving;
  3 Om voor huurders niet zijnde huurders van eet- en drinkgelegenheden welke eveneens verplicht gesloten zijn geweest maatwerk toe te passen voor uitstel van betaling van de huurprijs;
  4 In te stemmen met het informeren van de raad door middel van bijgevoegde informatienota.

 10. Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de instemmende vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Zwolle zuidoost;
  2 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle zuidoost vast te stellen
  3 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle zuidoost ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
  4 het ontwerpbestemmingsplanplan onder de aandacht te brengen bij de Zwolse media en een nieuwsbericht te plaatsen op Zwolle.nl.