Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 14 december 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit in het centraal/hoofdstembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad 2022 te benoemen:
  • als lid en tevens plaatsvervangend voorzitter:
  de heer S.J.C. Cnossen, wonende te Zwolle
  • als lid:
  de heer A.C.M. Smits, de heer M.A.R. van Harten, beide wonende te Zwolle en de heer O.J.T.M. Looijestijn, wonende te Dalfsen;
  • als plaatsvervangend lid:
  de heer G.J.L. Reijgersberg, wonende te Heerde, de heer M. Drost, wonende te Nunspeet
  en mevrouw A. Huisman-Dinkelberg, wonende te Zwolle.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de Brief Zwolle verzoek toetreding G40
  2. Kennis te nemen van het Bidbook uitbreiding G40
  3. Kennis te nemen van de brief van de voorzitter G40 aan het Algemeen bestuur G40
  4. In te stemmen met het advies van het Dagelijks Bestuur G40 om het verzoek tot uitbreiding van de G40 met Súdwest-Fryslân, Nissewaard, Velsen, Westland, Amstelveen, Hoeksche Waard en Vlaardingen niet te honoreren

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met het gewijzigd beoordelingskader voor extra plekken begeleid wonen en omzetting van pgb naar ZIN beschermd wonen 2022, zoals opgenomen in bijlage 1, onder het voorbehoud dat het Bestuurlijk Overleg beschermd wonen op 16 december 2021 instemt met de gewijzigd financieel overzicht beschermd wonen 2021 – 2028.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met het honoreren en afwijzen van de aanvragen om evenementensubsidie conform de tabel Aanvragen en advies 2022.
  2 In te stemmen met het evenementenbudget voor 2022 van € 552.259 en de dekking daarvoor.


  Conform

 5. Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1 in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals die in hoofdstuk 5 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Weezenlanden Noord staan;
  2 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Weezenlanden Noord;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Weezenlanden Noord ter inzage te leggen zoals bepaald in artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
  4 het ontwerpbesluit voor het toestaan van hogere grenswaarden ter inzage te leggen;
  5 In te stemmen met de concept welstandsnota 2022 en de inspraakprocedure te starten conform de Inspraakverordening.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De rapportage risicomanagement gesubsidieerde organisaties 2021 ter kennisname vast te stellen.
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet met een beroep op het belang van artikel 10 lid 2 sub g Wet openbaarheid van bestuur (het voorkomen van onevenredige benadeling van bij deze bestuurlijke aangelegenheid betrokken natuurlijke- en of rechtspersonen) geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlage “rapportage risicomanagement gesubsidieerde organisaties 2021”.


  Gewijzigd akkoord

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met cofinanciering met ingang van 2022 van Stichting Jeugdeducatie Nederland met als doel het bevorderen van gelijke kansen door ondersteuning van scholen met een groot aandeel leerlingen uit minimahuishoudens.
  2 Subsidie te verlenen aan Stichting Jeugdeducatie Nederland van maximaal € 36.000 voor 2022, met inachtneming van de volgende randvoorwaarden:
  a. gebaseerd op maximaal 8 scholen;
  b. met een maximum van € 4.500 per school per jaar;
  c. maximaal 10% inzet van de subsidie voor kosten die de stichting moet maken;
  d. bij deelname van scholen die ook meedoen in het programma Samen voor een stevige basis maken stichting en gemeente aanvullende maatwerkafspraken om elkaars inzet te versterken en dubbele financiering te voorkomen.
  3 De subsidie van maximaal € 36.000 te dekken ten laste van programma 4, doel 4.2.1 begroting 2022.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit

  1. Het Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht jaarverslag 2021 & programma 2022 vast te stellen.
  2. Het VTH Uitvoeringsprogramma 2022 Samen Toekomstbestendig Omgevingsdienst IJsselland vast te stellen
  3. Het Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht jaarverslag 2021 & programma 2022, het VTH Uitvoeringsprogramma 2022 Samen Toekomstbestendig Omgevingsdienst IJsselland en bijgaande informatienota ter kennisname aan de raad aan te bieden

  Conform