Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 20 april 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Met ingang van 9 juli 2021 voor de duur van drie jaar tot (her)benoeming over te gaan van de heer S.G. van Hoogmoed als voorzitter, de heer mr. S.A.G.H. Butink RT als lid en de heer P. van de Streek AA/FB als plaatsvervangend lid van de (plan)schadebeoordelingscommissie, belast met advisering over aanvragen om tegemoetkoming in planschade en nadeelcompensatie.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Artikel 1.4 van de nadere regels AVOI 2020 te wijzigen en de tekst hiervan te laten luiden zoals opgenomen in bijlage 1 en deze wijziging in werking te laten treden op de eerste dag na die van de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Instemmen met het aangaan van een achtervangovereenkomst met het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) voor de herfinancieringslening aan woningcorporatie de Woonplaats.
  2 Burgemeester  Snijders mandateert wethouder  Anker als portefeuillehouder Wonen voor de ondertekening van de achtervangovereenkomst.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit in te stemmen met het plan 'Aanpak illegale woningsplitsingen' en daarover actief naar buiten te treden met het voorgestelde persbericht.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met het Cultuurconvenant 2021-2024 van het Ministerie van OCW met Landsdeel Oost en de stedelijke cultuurregio’s;
  2. In te stemmen met bijgevoegde informatienota aan de gemeenteraad;

  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Schuttenbeld te machtigen om namens de gemeente Zwolle het Cultuurconvenant 2021-2024 te ondertekenen.

 6. Voorgesteld besluit

  1 in te stemmen met herhuisvesting van het Kindcentrum Aquamarijn op de huidige locatie aan de Turfmarkt 5;
  2 in te stemmen met het onderzoeken van de haalbaarheid van de huisvesting van de huisartsenpraktijk Turfmarkt aan de Turfmarkt 5 in combinatie met het Kindcentrum Aquamarijn;
  3 in te stemmen met het informeren van de raad via toegevoegde raadsinformatienota.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie;
  2 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie vast te stellen;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
  4 het plan onder de aandacht te brengen bij de Zwolse media en een nieuwsbericht te plaatsen op Zwolle.nl.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Ontwerp besluit
  Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Provincie Overijssel met de reactie op het Ontwerp
  Programma van Eisen IJssel-Vecht.
  1.1 Bij instemming de brief namens het college te verzenden.
  1.2 Een afschrift van de brief te verzenden aan de raad.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2 van de toelichting van het bijgevoegde      ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-1;
  2. het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-1 vast te stellen;
  3. het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen II, Breezicht Noord-1 ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet     ruimtelijke ordening;
  4. een procedure voor het verkrijgen van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder te starten.


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de nieuwe Vechtdalvisie 3.0


  Conform

 11. Voorgesteld besluit

  Ontwerp besluit
  Het college besluit in te stemmen met:
  1. het aangaan van een overeenkomst met de Zwolse Stadslanderijen voor het gebruik van de locatie
  Dijklanden tot en met 31 december 2026;
  2. de informatienota voor de raad;


  Conform

 12. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De raad voor te stellen om de herziene verordening ten aanzien van het Ontwikkelfonds, zijnde
  Hoofdstuk 29 Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle van de Algemene
  Subsidieverordening Zwolle, vast te stellen.
  2. De raad voor te stellen om kennis te nemen van de Raadsinformatienota Voortgang HCA – april
  2021 en bijbehorende bijlagen.
  3. Het Mandaatbesluit aan te passen en de bevoegdheden te mandateren overeenkomstig bijlage 3.


  Gewijzigd vastgesteld