Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 7 december 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1 Binnen de in de begroting opgenomen activiteit, namelijk het bevorderen van de verkeersveiligheid en doorstroming op de Regionale Fietsroutes rondom Zwolle, de uitvoering van het project Zwolle-Nijverdal vast te stellen in 2021.
  2 In de 3e periodieke wijziging de gemeenteraad voor te stellen om binnen doel 7.2.4. de begroting met 375.000 euro te verhogen met als dekking 375.000 euro aan provinciale subsidie


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. het eerder genomen besluit van 8 juni 2021 om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 gewijzigd vast te stellen in te trekken en de raad een nieuw voorstel voor te leggen zoals beschreven onder punt 2;
  2. de raad voor te stellen om het bestemmingsplan Vechtcorridor Noord, Hessenweg 19 gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegde beslisnota voor de raad

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
   In te stemmen met het Convenant Stakeholders Ontwikkelvisie Centrumgebied Oosterenk Zwolle.


  De burgemeester besluit:
  Wethouder Anker te machtigen het Convenant Stakeholders Ontwikkelvisie Centrumgebied
  Oosterenk Zwolle te ondertekenen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Akkoord te gaan met de voorgestelde budgetneutrale wijzigingen op de begroting 2021.
  2 In te stemmen met de beslisnota voor de raad “derde periodieke begrotingswijziging 2021


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  De geïndexeerde tarieven die in het bijgevoegde Financieel Besluit 2022 - Wmo voorzieningen staan vermeld vast te stellen.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Conform de mogelijkheden zoals geboden in de deelverordening Human Capital Agenda – Ontwikkelfonds Regio Zwolle en de algemene wet bestuursrecht te besluiten tot:
  1.1 Verlening van een basisfinanciering aan de sectortafels, op basis van een voor 1 december 2022 nieuw op te stellen deelverordening (conform artikel 4:23 van algemene wet bestuursrecht).
  1.2 Instemming met het toepassen van de hardheidsclausule (conform artikel 29:28 van Zwolse ASV) op de gecombineerde aanvraag Future Proof Skills en Digital Tees en met het éénmalig ophogen van het maximale subsidiebedrag per aanvraag naar € 196.200.
  1.3 Instemming met het toepassen van de hardheidsclausule (conform artikel 29:28 van Zwolse ASV) op de aanvraag Jongeren empowerment postcorona; investeren in het Hbo en eenmalig toe te staan dat de activiteiten gestart zijn voor de datum waarop subsidie voor deze activiteiten wordt aangevraagd.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de verlenging van het CATCH project en daarmee ondertekening van de vernieuwde Partnership Agreement.
  2 De kosten van € 65.225 te dekken uit de aanvullende Interreg bijdrage van € 40.225 en een bijdrage van € 25.000 vanuit het programma Klimaatadaptatie waarvoor in de PPN 2020 incidentele middelen beschikbaar zijn gesteld.


  De burgemeester besluit:
  1 Wethouder Ed Anker te machtigen om namens het college het vernieuwde Partnership Agreement te ondertekenen


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van de toelichting van de bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan cultuurhistorie, aanvulling en ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herfte – Wijthmen, cultuurhistorie;
  2 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herfte – Wijthmen, cultuurhistorie vast te stellen;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, parapluplan bouw- en cultuurhistorie en het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Herfte – Wijthmen, cultuurhistorie ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
  4 de plannen onder de aandacht te brengen bij de Zwolse media en een nieuwsbericht te plaatsen op Zwolle.nl.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Aan de Centrale Toegang (GGD IJsselland) de instructie te geven om cliënt-toewijzing aan UZOZ m.i.v. 01 december 2021 te hervatten op basis van de resultaten van het vervolgonderzoek en de nader gemaakte afspraken met het bestuur van UZOZ.


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van de Stilohallocatie.


  Conform

 11. Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met reactie op het advies van de Participatieraad.
  2. In te stemmen met de beslisnota voor de raad Strategische onderwijsagenda en deze aan te bieden aan de raad

  Conform, gewijzigde beslisnota raad

 12. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het subsidieplafond voor Sociale activatie en herstel vast te stellen op € 1.397.785
  2 Het nemen van een beslissing op de aanvraag tot subsidieverlening te mandateren aan de algemeen directeur met ondermandaat aan het afdelingshoofd ZWMO. (voor Hoofdstuk 34 van de Algemene subsidieverordening: Sociale activatie en herstel)


  Conform

 13. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Akkoord te gaan met de intentiebrief betreffende het gebruik van de provinciale parkeerplaatsen ten behoeve van het project Weezenlanden Noord.


  Conform