Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 2 maart 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  De “Beleidsregel tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Zwolle 2021” vast te stellen conform bijlage 1. De beleidsregel treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en eindigt op 1 juli 2021.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit het protocol geheimhouding gemeente Zwolle vast te stellen


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. in te stemmen met de vervanging van het zaaksysteem en de burgerzakenmodules in Dimpactverband.
   Onder de voorwaarden dat:
  • De incidentele dimpactkosten niet hoger worden dan € 250.000,=;
  • De andere vijf grote gemeenten naast Zwolle meedoen.
  1. de Dimpact ALV opdracht te geven een quality assurance buiten Dimpact te organiseren en te monitoren en sturen op de uitvoering door de Dimpact organisatie.
  2. Het bedrag van € 300.000,= te dekken uit de bedrijfsvoeringsreserve.

  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Bijgaand leerplichtjaarverslag 2018-2019 en 2019-2020 vast te stellen;
  2 Het verslag op grond van artikel 25, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 middels bijgaand voorstel aan te bieden aan de raad.


  Conform