Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 16 november 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
  1 de verordening ‘BedrijvenInvesteringsZone Binnenstad 2022’ vast te stellen
  2 de verordening in werking te laten treden op het moment dat uit de draagvlakmeting is gebleken dat de wettelijke vereisten zijn behaald.
  3 kennis te nemen van de overeenkomst tussen de Stichting ZwolleFonds en de gemeente Zwolle
  4. kennis te nemen van de beleidsagenda en begroting van de Stichting ZwolleFonds

 2. Voorstel en bijlagen zijn mede tot stand gekomen met hulp en input van Mirjam Beulakker, Henk van Delden, Jantina Dummer

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel


  De burgemeester besluit
  wethouder de Heer te machtigen om de uitvoeringsovereenkomst te tekenen


  Conform, gewijzigde beslisnota raad

 3. Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het aangepaste en geactualiseerde convenant woonvoorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, werkafspraken en de informatienota voor de Raad.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  De raad te informeren middels bijgevoegde informatienota over de college reactie op het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar Toezicht en Handhaving - Openbare orde en Veiligheid.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Akkoord te gaan met de keuze voor BlueBayou als partij die in de periode 2022-2024 (eventueel verlengd tot 2026) een stadstrand met een veelheid aan culturele en andere activiteiten op het Rodetorenplein mag exploiteren.
  2 Op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van de
  initiatiefnemers, zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub g van de Wob, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlagen 3 en 4, de businesscases en financiële onderbouwing van de
  initiatiefnemers.


  Gewijzigd akkoord