Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 18 mei 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en de eigenaar van het perceel gemeente Zwolle, sectie B, nummer 6383;
  2 In te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;
  3 Op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de gemeente als van de wederpartij zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 03 en 04, de anterieure overeenkomst inclusief bijlagen en de financiële bijlage.
  De burgemeester besluit:
  4. Het afdelingshoofd van de afdeling ZWRP te machtigen de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en de eigenaar van het perceel gemeente Zwolle, sectie B, nummer 6383 te ondertekenen.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  1. Het (concept) Treasuryplan 2021 vast te stellen en daarmee de financieringsstrategie voor 2021
   globaal te bepalen als volgt:
   - Zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de lage kapitaalmarktrente;
   - Als er structureel overschrijding van de kasgeldlimiet dreigt, zoeken naar mogelijkheden tot
   consolidatie;
   - In geval van consolidatie, lang geld aan te trekken en spreiding te realiseren in de looptijden,
   waarbij een deel relatief kort tot 5 jaar en een deel bij voorkeur tot maximaal 10 jaar.  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Spoorzone, passerelle;
  2 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone, passerelle;
  3 het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone, passerelle ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 om de gemeente Zwolle als ketenpartner de vervolgafspraken met de ketenpartners mede te laten ondertekenen.
  2 naast de bijdrage van andere partners als gemeente een financiële bijdrage aan deze aanpak te doen voor € 25.000.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit voor de voorbereiding van het bestemmingsplan Ceintuurbaanzone, Dokter van Deenweg 84-92 geen milieueffectrapport op te stellen.


  Conform