Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 19 januari 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht.
  2 Het convenant regionale samenwerking beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in werking te laten treden.


  De burgemeester besluit:
  3 Wethouder Schuttenbeld te machtigen om namens de gemeente Zwolle bijgevoegd convenant te ondertekenen.

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Een aanvraag Erfgoed Deal in te dienen ten behoeve van het Stinspark.


  2 De burgemeester besluit:
  Wethouder Schuttenbeld te machtigen om de aanvraag in te dienen.

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik, herziening 1;
  2 het ontwerpbestemmingsplan Zwolle, woonboten en walgebruik, herziening 1 ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

 4. Voorgesteld besluit

  In te stemmen met bijgevoegde beslisnota voor het college.

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. De rapportage risicomanagement gesubsidieerde organisaties 2020 ter kennisname vast te
  stellen.
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet met een beroep op het belang van artikel 10 lid 2
  sub g Wet openbaarheid van bestuur (het voorkomen van onevenredige benadeling van bij
  deze bestuurlijke aangelegenheid betrokken natuurlijke- en of rechtspersonen) geheimhouding
  op te leggen ten aanzien van de bijlage “rapportage risicomanagement gesubsidieerde
  organisaties 2.0”.