Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 25 mei 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Onder voorbehoud van vaststelling door de gemeenteraad in haar vergadering van 25 mei 2021 van artikel 5:3 van de APV vast te stellen;

  • de Beleidsregel deelvoertuigen gemeente Zwolle 2021;
  • de Procedureregels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag vergunning deelvoertuigen;
  • het aanvraagformulier voor het indienen van een aanvraag vergunning deelvoertuigen
   2. De raad te informeren over de vaststelling van de Beleidsregel deelvoertuigen gemeente Zwolle 2021, de Procedureregels voor de indiening en beoordeling van een aanvraag vergunning deelvoertuigen en het aanvraagformulier voor het indienen van een aanvraag vergunning deelvoertuigen.

  Gewijzigd akkoord

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan het College van de Rechten van de Mens
  2. Bij instemming de brief namens het college te verzenden.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het Toezichtprogramma Brandveilig Gebruik 2021 vast te stellen.
  2 Benodigde extra financiële middelen af te wegen bij het najaarsmoment.

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het Meerjarenbeleidsplan VSV 2021-2024 RMC regio IJssel-Vecht vast te stellen.
  2 In te stemmen met de implementatie van samenwerkingsniveau 2 Leerplicht en RMC in de RMC regio IJssel-Vecht
  3 Kennis te nemen van het Derde Steun en herstelpakket n.a.v. Covid 19
  4 Kennis te nemen van de Vervolgaanpak VSV 2020-2024


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  In te stemmen met het preadvies waarin de moties ‘Ideeën voor innovatief bouwen’(13-6-M-GL CU) en ‘Mooi en vernieuwend wonen in Zwolle’ (13-1-M-D66) worden afgeraden.

 6. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegde raadsbeslisnota Voorsterpoort Oost: vervolg toekomstige
  eventvoorziening en aanbesteding
  2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van de
  gemeente Zwolle (artikel 10 lid 2 sub b Wob) en het belang van het voorkomen van onevenredige
  benadeling van de gemeente Zwolle (artikel 10 lid 2 sub g Wob) geheimhouding op te leggen op
  bijlage 6 tot en met 10 behorend bij de beslisnota Voorsterpoort Oost: vervolg toekomstige
  voorstel eventvoorziening en aanbesteding. Deze geheimhouding wordt opgelegd tot 5 jaar nadat formeel door
  het bestuur wordt besloten de grondexploitatie van dit project af te sluiten.

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het Vergunningen, Toezicht en Handhaving beleidsplan Wabo thuistaken 2021-2022 vast te
  stellen.
  2 Benodigde extra financiële middelen af te wegen bij het najaarsmoment.
  3 Het Vergunningen, Toezicht en Handhaving beleidsplan Wabo thuistaken 2021-2022 en de
  informatienota ter kennisname aan de raad aan te bieden.

 8. Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met het plan van aanpak Zwolle dementievriendelijke stad
  2 De investering af te wegen bij berap en begroting 2022
  3 De raad met de informatienota Zwolle dementievriendelijke stad te informeren over de afdoening van motie M 6-4 - Zwolle dementie vriendelijke gemeente
  4 Kennis te nemen van het advies van de Participatieraad dd. 26 januari 2021
  5 In te stemmen met bijgevoegde reactie op het advies van de Participatieraad 23 februari 2021


  Gewijzigd akkoord