Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 30 november 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met de anterieure overeenkomst Herontwikkeling Weezenlanden Noord tussen de gemeente Zwolle, Stichting Openbaar Belang, Nijhuis Bouw en Explorius Vastgoedontwikkeling;
  2 in te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;
  3 Op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de gemeente als van de wederpartij zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob, geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 03 en 04, de anterieure overeenkomst inclusief bijlagen en het onderdeel financiën en risico’s.
  De burgemeester besluit:
  4 Wethouder E. Anker machtigen de anterieure overeenkomst Herontwikkeling Weezenlanden Noord tussen de gemeente Zwolle, Stichting Openbaar Belang, Nijhuis Bouw en Explorius Vastgoedontwikkeling, te ondertekenen.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  1 in te stemmen met de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle en Initiatiefnemer (vennootschap) en grondeigenaar inzake Hasselterdijk 43A te Zwolle;
  2 in te stemmen met de publicatie en zakelijke beschrijving;
  3 Op grond van artikel 55 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van zowel de gemeente als van de initiatiefnemer zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wob:

  • geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 01, de financiële paragraaf, en;
  • geheimhouding op te leggen ten aanzien van bijlage 02 de anterieure overeenkomst
     inclusief bijlagen totdat de bestemmingswijziging onherroepelijk is vastgesteld en de
     gemeentelijke percelen aan initiatiefnemer zijn overgedragen.

   De burgemeester besluit:
   4 het afdelingshoofd van de afdeling Ruimtelijke Initiatieven te machtigen de anterieure overeenkomst tussen de gemeente Zwolle, Initiatiefnemer en grondeigenaar te ondertekenen.

  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Een donatie van €5.000,- aan de Stichting KerstZwolle te doen voor de kerstactie 2021


  Conform, gewijzigde beslisnota raad

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het onderzoeksrapport Zwolse Wijkaccommodaties vast te stellen.
  2 De adviezen betreffende investeringen in gebouwen deel uit te laten maken van het programma maatschappelijke voorzieningen.
  3 De rapportage input te laten zijn voor de visie Sociale Basis. Het voorgestelde programmabeheer draagt bij aan de strategische perspectiefnota (PPN) en hervormingsagenda (HVA).
  4 In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de raad.


  Conform, gewijzigde informatienota

 5. Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van de instemmende vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hasselterdijk 43a;
  2. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hasselterdijk 43a vast te stellen;
  3. het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Hasselterdijk 43a ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  Besluit in te stemmen met maximaal €35.000 extra kosten voor groenadopties in de wijken die gedekt worden door een subsidiebijdrage van de provincie.


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Het Uitvoeringskader Inburgering vast te stellen.
  2 In te stemmen met de reactie op het advies van de participatieraad.
  3 De Raad te informeren over het Uitvoeringskader Inburgering middels de bijgevoegde informatienota.


  Conform, gewijzigde informatienota