Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

woensdag 12 mei 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Voorgesteld wordt te besluiten:

  1. kennis te nemen van de instemmende vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 50;
  2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 50;
  3. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Herfterlaan 50 ter inzage te leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening.

  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Aan de Centrale Toegang (GGD IJsselland) de instructie te geven om de aanvragen van cliënten
  beschermd wonen die hun PGB wensen te verzilveren bij UZOZ te weigeren, zolang niet is
  gewaarborgd dat de ondersteuning zoals geboden door UZOZ veilig, doeltreffend en cliëntgericht is.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst voor het aangaan van een samenwerking tussen de gemeente en het samenwerkingsverband voor het onderzoeksproject RESULT, voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de geothermiebron in Zwolle Noord.
  2. in te stemmen met het aangaan en het ondertekenen van de geheimhoudingsovereenkomst
  tussen de gemeente Zwolle en Energiefonds Overijssel;


  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Schuttenbeld te machtigen de samenwerkingsovereenkomst en de
  geheimhoudingsovereenkomst namens de gemeente Zwolle te ondertekenen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In te stemmen met de beslisnota voor de raad;
  2 De prijsgrenzen voor het Zwols pakket van maatregelen ook mee te indexeren.


  Ter uitvoering van de in 2019 vastgestelde Ontwikkelstrategie Wonen wordt voorgesteld de prijssegmenten jaarlijks te indexeren aan de hand van de CPI-methode.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 kennis te nemen van de vooroverlegreactie, zoals weergegeven in hoofdstuk 6.1 van de toelichting van het bijgevoegde ontwerp wijzigingsplan Assendorp, Enkstraat 28;
  2 het ontwerp wijzigingsplan Assendorp, Enkstraat 28 vast te stellen;
  3 het ontwerp wijzigingsplan Assendorp, Enkstraat 28 ter inzage te leggen conform  artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening.


  Conform