Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 7 september 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  1 Voor 17 september een aanvraag woningbouwimpuls in te dienen bij het ministerie van BZK, ten behoeve van de bouw van 2.900 woningen in de Spoorzone in de komende tien jaar.
  2 € 25 miljoen te investeren in het maatregelenpakket dat onderdeel is van de aanvraag, mits het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties de aanvraag honoreert
  en mits de gemeenteraad hiermee instemt.
  3 Een intentieovereenkomst te sluiten met alle ontwikkelende marktpartijen over programma, planning en financiële bijdrage.
  4 Kennis te nemen van de cofinanciering van en samenwerking met de Provincie Overijssel.
  5. De raad te informeren door middel van de bijgevoegde informatienota.
  6 Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet met een beroep op het financiële belang van de gemeente en het belang van de wederpartij van de gemeente, zoals genoemd in artikel 10 lid 2 sub b en g Wet openbaarheid van bestuur, tot 2032 geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 3 en 4 van onderhavige collegebesluit en bijlage 3 van bijgevoegde informatienota voor de raad.


  De burgemeester besluit om:
  1. Wethouder Anker te machtigen om de intentieovereenkomst te ondertekenen.


  Conform, gewijzigde informatienota raad

 2. Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de reactie op het advies van de participatieraad.
  2 In te stemmen met de informatienota aan de raad.
  3 Het advies en de reactie met een informatienota aan te bieden aan de raad


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  1 kennis te nemen van de ontwerp geurvisie en geurverordening Wijthmen – Deelgebied Het Buyten van Zwolle;
  2 de ontwerp geurvisie en geurverordening ter inzage te leggen;
  3 de raad met bijgevoegde Raadsinformatienota te informeren over de ter inzage legging

 4. Op verzoek (6 september 2021) van de griffie is het raadsvoorstel op enkele punten redactioneel aangepast; strekking en voorgesteld besluit is niet gewijzigd. Hierdoor krijgt het voorstel meer duiding voor de raad. Om deze wijziging te signaleren is het versienr aangepast: van 1.0 naar 1.1.


  MK/6-9-21

  Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. Spoorzone Zwolle aan te wijzen als interferentiegebied voor bodemenergiesystemen.
  2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

  Conform, gewijzigde beslisnota

 5. Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met het onderzoeksplan Romaanse voorganger van de Grote Kerk.
  2 € 16.000,- ten laste te brengen van het krediet Excessieve uitgaven archeologie.


  Conform

 6. Instemmen met beslisnota.

  Voorgesteld besluit

  Instemmen met beslisnota.

 7. Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met het 'Startdocument actualisatie dorpsplan Wijthmen'
  2 In te stemmen met de informatienota voor de raad.


  Conform

 8. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Voor burgemeester Snijders en de wethouders Anker, Schuttenbeld, Van Willigen, De Heer, Dogger en Sloots vast te stellen dat eventuele neveninkomsten over 2020 niet worden verrekend.


  Conform

 9. Voorgesteld besluit

  Verzoeker om aanwijzing van Assendorperdijk 14 als gemeentelijk monument te berichten dat het pand niet wordt aangewezen als gemeentelijk monument, conform de resultaten van het onderzoek en het advies van de monumentencommissie.


  Conform

 10. Voorgesteld besluit

  1. het wijzigingsplan Assendorp, Enkstraat 28 ongewijzigd vast te stellen;
  2. de verbeelding van het wijzigingsplan Assendorp, Enkstraat 28 vast te stellen in elektronische vorm, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0193.BP19004-0003 met de bijbehorende regels met bijlagen en de bijbehorende ondergrond, als vervat in het DGN-bestand NL.IMRO.0193.BP19004-0003 en de verbeelding van dit wijzigingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
  3. geen exploitatieplan voor het wijzigingsplan Assendorp, Enkstraat 28 vast te stellen;
  4. te verklaren dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet op dit besluit van toepassing is.


  Conform