Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 23 november 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  Conform de subsidievoorwaarden uit de subsidiebeschikking met kenmerk PUSL 1608-031
  d.d. 12-8-2016 een bedrag van € 1.411.180,- aan Landstede terug te vragen als gevolg van
  het beëindigen van de Internationale School Zwolle door Landstede.


  Conform

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De huurinkomsten voor het gebruik van de gemeentelijke binnensportaccommodaties over de maand juni 2020 niet te innen tot een bedrag van € 11.000,--.
  2 Dit bedrag te dekken uit het coronabudget en dit resultaat meenemen in de nog op te stellen begrotingswijziging voor 2021 omtrent de budgetaanpassingen vanwege ontvangen coronagelden en de aanwending daarvan.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  1.     kennis te nemen van de vooroverlegreacties, zoals weergegeven in hoofdstuk 5.2.2 van          de toelichting van het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding            winkelcentrum;
  2.     het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum vast te stellen;
  3.     het ontwerpbestemmingsplan Stadshagen I, uitbreiding winkelcentrum ter inzage te                leggen conform artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening;


  Gewijzigd akkoord

 4. Voorgesteld besluit

  1. het programma van de te realiseren voorzieningen op grond van de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Zwolle 2016’ en de ‘Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Zwolle 2016’ voor het jaar 2022 vast te stellen overeenkomstig de bij deze beslisnota gevoegde bijlage 1;
   2. in te stemmen met bijgevoegde beslisnota ‘Onderwijshuisvestingsvoorzieningen 2022’ voor de raad.

  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De zomerkermis ook in 2022 in park de Wezenlanden te laten plaatsvinden.
  2 Na besluitvorming betrokkenen te informeren.


  Conform

 6. Tkn EA
  Bespr. RdH i.a.v.  H.  Augustinus,  J. van den Berg.

  Voorgesteld besluit

  1 in te stemmen met de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan Hessenpoort 3;
  2 in te stemmen met de inhoud van het voorontwerp parapluplan Hessenpoort, geluidzone;
  3 het wettelijk vooroverleg te starten;
  4 dat bij de voorbereiding voor van het bestemmingsplan Hessenpoort 3, vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 In stemmen met bijgevoegde zienswijzen op zowel het ontwerp investeringsplan TenneT 2022 als het investeringsplan Enexis Netbeheer 2022 en deze uiterlijk 29 november in te dienen


  Conform