Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare besluitenlijst College

dinsdag 15 juni 2021

09:00 - 17:00
Locatie

SH B&Wkamer

Voorzitter
Peter Snijders

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 in te stemmen met het voorbereiden, tijdig organiseren en realiseren van een tijdelijke warmtebron voor de nieuwbouw van de Van der Capellen Campus.
  2 een voorbereidingskrediet van € 43.000,- euro beschikbaar te stellen voor het voorbereiden, organiseren en realiseren van de tijdelijke warmtebron en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2021, vallend onder programma 10 van de begroting.
  3 de raad voor te stellen kennis te nemen van de informatienota: “Aansluiting van de nieuwbouw van de Van der Capellen Campus op het warmtenet i.r.t. de voortgang van de eerste fase warmteketen in Holtenbroek en Aa-landen” .


  Conform, gewijzigde beslisnota raad

 2. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 De in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet bestuursrecht.
  2 Dit besluit bekend te maken aan de betrokkenen door toezending van de getekende
  aanwijzingsbesluiten aan de aangewezen ambtenaren.


  Conform

 3. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Een adhesiebetuiging te verlenen aan het bestuur van Kasko
  2 In te stemmen met de inhoud van de adhesiebetuiging


  De burgemeester besluit:
  1. Wethouder Schuttenbeld te machtigen om namens de gemeente Zwolle de adhesiebetuiging aan het bestuur van Kasko te ondertekenen.


  Conform

 4. Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met het verlenen van de opdracht zodat de realisatie van de boothelling spoedig kan gaan starten.


  Conform

 5. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:
  1 Tot het aanvragen van subsidies/cofinanciering ten behoeve van de uitvoering van motie Ondersteuning initiatief Stinspark d.d. 8 juli 2019 en het raadsbesluit van 13 november 2020 betreffende de begroting en bestedingsvoorstellen.
  2 Het afdelingshoofd afdeling Beheer Erfgoed en Gebouwen en medewerkers erfgoed van de afdeling Beheer Erfgoed en Gebouwen aan te wijzen om, namens het college, aanvragen alsmede de verdere afwikkeling (eindverantwoording etc.) voor cofinanciering/subsidies te doen ten behoeve van de uitvoering van dit besluit.


  Conform

 6. Voorgesteld besluit

  1 Kennis te nemen van de nieuwe achtervangovereenkomst en deze te ondertekenen;
  2 Kennis te nemen van de wijzigingsovereenkomst van de lopende leningen;
  3 Burgemeester Peter Snijders mandateert wethouder Ed Anker, als portefeuillehouder Wonen voor de ondertekening van de nieuwe en de op een later moment te wijzigen achtervangovereenkomsten


  Conform

 7. Voorgesteld besluit

  Het college besluit:

  1. In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Provincie Overijssel en Keolis met de reactie op het Vervoerplan 2022 regio IJssel-Vecht.
       1.1 Bij instemming de brief namens het college te verzenden.
       1.2 Een afschrift van de brief te verzenden aan de raad in combinatie met de bijgevoegde

  Conform